Adresni registar kućnih brojeva

01.06.2022 Adresni registar

Opština Kolašin obavještava građane da je na sajtu Opštine Kolašin dostupan javni registar kućnih brojeva, ulica i trgova-Adresni registar (https://adrese.me) koji sadrži podatke o ulicama ( utvrđenim Odlukama So-e i Predsjednika Opštine) i brojevima stambenih i poslovnih zgrada za teritoriju Opštine Kolašin.  Postavljanje tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova i brojeva stambenih i poslovnih zgrada je zakonska obaveza.

Vlada Crne Gore je na sjednicama od 20.05.2021. i 01.12.2021. donijela Zaključke o usvajanju Informacije o stvaranju uslova za potrebe Sprovođenja popisa stanovništva i Informacije o primjeni zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i stvaranju uslova za korišćenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova-Adresnog registra sa preporukama jedinicama lokalne samouprave.

             Opština Kolašin je u skladu sa zakonskim obavezama i navedenim preporukama započela postavljanje tabli sa nazivima ulica i brojeva stambenih i poslovnih zgrada, a 2022.godine unos podataka u Adresni registar u saradnji sa Upravom za katastar i državnu imovinu. 

Obzirom da je Radna grupa imenovana od strane Predsjednika Opštine u prethodnom periodu radila  na unosu podataka o postavljenim brojevima u gradu i naseljima primijećene su brojne tehničke greške ( neobilježeni objekti, broj nije istaknut, stari brojevi neuklonjeni). 

Kako se navedeni Registar ažurira u kontinuitetu sva zainteresovana lica eventualna pitanja, primjedbe i sugestije mogu uputiti Radnoj grupi putem pisarnice ili na e-mail adresu: adresekolasin@gmail.com.