Sekretarijat za zaštitu životne sredine

Mile Glavičanin

tel: 068/064-007
e-mail: mile.glavicanin@opstinakolasin.me

Sekretarijat za zaštitu životne sredine vrši poslove koji se odnose na:

 1. Sprovođenje postupka strateške procjene uticaja na životnu sredinu urbanističkog projekta, odnosno lokalnog planskog dokumenta;
 2. Sprovođenje politike i uspostavljanje sistema zaštite i unapređenja životne sredine;
 3. Izradu strateških dokumenata u oblasti održivog razvoja i zaštite životne sredine, programa monitoringa segmenata životne sredine, lokalnog programa zaštite životne sredine i implementaciju tih programa;
 4. Izradu plana za interventne mjere u vanrednim slučajevima zagađivanja životne sredine;
 5. Uspostavljanje i vođenje katastra zagađivača; zaštitu i poboljšanje kvaliteta vazduha; pripremu akata za proglašenje zaštićenih prirodnih dobara;
 6. Sprovođenje međunarodnih konvencija iz ove oblasti;
 7. Davanje saglasnosti na izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za planove i programe koje donosi Opština;
 8. Sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu za projekte za koje saglasnost, odobrenje ili dozvolu izdaju drugi organi Opštine;
 9. Vođenje postupka izdavanja integrisane dozvole u skladu sa zakonom; izradu strateške karte buke i akcionog plana; određivanje akustičnih zona;
 10. Izdavanje uslova i mjera za zaštitu životne sredine u postupku izdavanja urbanističko tehničkih uslova;
 11. Uspostavljanje i vođenje informacionog sistema i vođenje propisanih evidencija iz ove oblasti;
 12. Nadzor nad sprovođenjem propisa iz oblasti životne sredine; iniciranje, izradu i praćenje realizacije planova, programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine i energetske efikasnosti koji se finansiraju iz međunarodnih fondova i druge poslove iz ove oblasti; pripremu izvještaja o stanju životne sredine, prirode, energetskoj efikasnosti i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika i organe uprave;
 13. Vođenje jedinstvenog informacionog sistema potrošnje energije i energenata u objektima kojima raspolaže Opština; izrada i sprovođenje programa poboljšanja energetske efikasnosti i plana poboljšanja energetske efikasnosti za potrebe Opštine;
 14. Druge poslove svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.