Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj

Vuk Vuković - V.D Sekretara

Zahtjevi i obrasci

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj  vrši poslove uprave koji se odnose na:

 1. Pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta Opštine;
 2. Dostavljanje podataka nadležnim organima o prihodima, izdacima, budžetskom zaduženju, neizmirenim obavezama, nepokretnim i pokretnim stvarima sa kojima raspolaže Opština;
 3. Izvršavanje plaćanja po zahtjevu potrošačkih jedinica;
 4. Vođenje glavne knjige trezora;
 5. Upravljanje raspoloživim novčanim sredstvima na konsolidovanom računu trezora;
 6. Vođenje evidencije i upravljanje dugom Opštine;
 7. Pripremu završnog računa budžeta Opštine;
 8. Utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda;
 9. Vođenje registra poreskih obveznika;
 10. Učestvovanje u izradi propisa koji se uređuje sistem lokalnih javnih prihoda;
 11. Prijem i obradu svih poreskih prijava poreskih obveznika;
 12. Vođenje poreskog knjigovodstva;
 13. Poresku kontrolu;
 14. Redovnu i prinudnu naplatu poreza ;
 15. Izradu propisa koji se odnose na raspolaganje imovinom Opštine;
 16. Pripremu pojedinačnih odluka i ugovora za predsjednika Opštine i skupštinu koji se tiču raspolaganja imovinom Opštine;
 17. Vođenje jedinstvene evidencije imovine Opštine, u skladu sa zakonom;
 18. Racionalno i namjensko korišćenje i upravljanje imovinom Opštine;
 19. Upis prava na nepokretnostima, eksproprijaciju, parcelaciju, razgraničenje i druge upravne poslove u vezi sa imovinskim pravima Opštine;
 20. Zaštitu imovinskih prava Opštine pred sudom i drugim organima u skladu sa zakonom;
 21. Pokretanje postupka prodaje i davanja u zakup nepokretnih stvari i drugih dobara kojima raspolaže Opština;
 22. Pripremu predloga ugovora o prodaji, razmjeni, zakupu, uspostavljanju hipoteke ili fiducije i sl, zaključivanje tih ugovora kada je posebno ovlašćena i praćenje njihove realizacije;
 23. Razvoj preduzetništva, unapređenje poslovnog ambijenta, podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja;
 24. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za tehničku opremljenost poslovnih prostora i izdavanje odobrenja za obavljanje, odnosno rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti;
 25. Podsticajne mjere u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i dr.;
 26. Rješavanje o upisu i vođenje registra poljoprivrednih proizvođača;
 27. Dostavu podataka o privrednim subjektima nadležnom organu radi upisa u Centralni turistički registar
 28. pripremu propisa iz nadležnosti Sekretarijata i praćenje njihovog sprovođenja;
 29. pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 30. pripremu izvještaja o stanju u oblasti,kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
 31. upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 32. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.