Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj

Vuk Vuković - Sekretar Sekretarijata

Sekretarijat za finansije, imovinu i ekonomski razvoj  vrši poslove uprave koji se odnose na:

 1. Pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta Opštine;
 2. Dostavljanje podataka nadležnim organima o prihodima, izdacima, budžetskom zaduženju, neizmirenim obavezama, nepokretnim i pokretnim stvarima sa kojima raspolaže Opština;
 3. Izvršavanje plaćanja po zahtjevu potrošačkih jedinica;
 4. Vođenje glavne knjige trezora;
 5. Upravljanje raspoloživim novčanim sredstvima na konsolidovanom računu trezora;
 6. Vođenje evidencije i upravljanje dugom Opštine;
 7. Pripremu završnog računa budžeta Opštine;
 8. Utvrđivanje, naplatu i kontrolu lokalnih javnih prihoda;
 9. Vođenje registra poreskih obveznika;
 10. Učestvovanje u izradi propisa koji se uređuje sistem lokalnih javnih prihoda;
 11. Prijem i obradu svih poreskih prijava poreskih obveznika;
 12. Vođenje poreskog knjigovodstva;
 13. Poresku kontrolu;
 14. Redovnu i prinudnu naplatu poreza ;
 15. Izradu propisa koji se odnose na raspolaganje imovinom Opštine;
 16. Pripremu pojedinačnih odluka i ugovora za predsjednika Opštine i skupštinu koji se tiču raspolaganja imovinom Opštine;
 17. Vođenje jedinstvene evidencije imovine Opštine, u skladu sa zakonom;
 18. Racionalno i namjensko korišćenje i upravljanje imovinom Opštine;
 19. Upis prava na nepokretnostima, eksproprijaciju, parcelaciju, razgraničenje i druge upravne poslove u vezi sa imovinskim pravima Opštine;
 20. Zaštitu imovinskih prava Opštine pred sudom i drugim organima u skladu sa zakonom;
 21. Pokretanje postupka prodaje i davanja u zakup nepokretnih stvari i drugih dobara kojima raspolaže Opština;
 22. Pripremu predloga ugovora o prodaji, razmjeni, zakupu, uspostavljanju hipoteke ili fiducije i sl, zaključivanje tih ugovora kada je posebno ovlašćena i praćenje njihove realizacije;
 23. Razvoj preduzetništva, unapređenje poslovnog ambijenta, podsticanje otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja;
 24. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za tehničku opremljenost poslovnih prostora i izdavanje odobrenja za obavljanje, odnosno rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti;
 25. Podsticajne mjere u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, zanatstva, turizma, ugostiteljstva i dr.;
 26. Rješavanje o upisu i vođenje registra poljoprivrednih proizvođača;
 27. Dostavu podataka o privrednim subjektima nadležnom organu radi upisa u Centralni turistički registar
 28. pripremu propisa iz nadležnosti Sekretarijata i praćenje njihovog sprovođenja;
 29. pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 30. pripremu izvještaja o stanju u oblasti,kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
 31. upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 32. druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Zahtjevi i obrasci

 • Prijava trgovine
 • Prijava o obavljanju zanatske djelatnosti
 • Zahtjev za izdavanje-zamjenu-produženje rješenja za preduzetnike
 • Zahtjev za obavljanje djelatnosti u vremenu dužem od propisanog
 • Zahtjev za rješenje o prestanku privredne djelatnosti
 • Zahtjev za uvjerenje o obavljanju djelatnosti
 • Izjava o ispunjenosti minimalno tehničkih uslova ugostiteljskog objekta u domaćinstvu
 • Obrazac – Obavljanje ugostiteljske usluge u domaćinstvu
 • Obrazac – Upis u CTR za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • Standardi za kategorizaciju
 • Zahtjev za kategorizaciju – rekategorizaciju ugostiteljskog objekta KAMP-fizičko lice
 • Zahtjev za određivanje kategorija ugostiteljskog objekta – restoran
 • Zahtjev za ovjeru knjige gostiju
 • Zahtjev za ovjeru knjige prigovora
 • Zahtjev za ovjeru knjige žalbi
Vuković Vuk
Sekretar Sekretarijata
mail: kolasin.privreda@gmail.com
Grujić BobanSavjketnik I za preduzetništvo
mail: boban.grujic@opstinakolasin.me
Bulatović BrankaViši savjetnik III mlađi računovođa
mail: branka.bulatovic@opstinakolasin.me
Šćepanović DušanSamostalni savjetnik I za privredu/ službenik za javne nabavke
mail: dusan.scepanovic@opstinakolasin.me
Bulatović BorislavRukovodilac odjeljenja za budžet i trezor – rukovodilac jedinice za računovodstvo
mail: borislav.bulatovic@opstinakolasin.me
Lakićević MilankaViša referentkinja- dostavljač
mail: /
Šćepanović VeliborSamostalni savjetnik I za imovinu
mail: velibor.scepanovic@opstinakolasin.me
Šćepanović SenkaViša referentkinja – dostavljač
mail: /
Šubara MilomirSamostalni savjetnik I za porez na nepokretnosti
mail: milomir.subara@opstinakolasin.me
Krneta NikolaSamostalni savjetnik II za informatiku i informacioni sistem
mail: nikola.krneta@opstinakolasin.me
Rakočević TinaSamostalna referentkinja – tehnička sekretarka – arhivarka
mail: /
Brajović MarijaSamostalna savjetnica I za turizam
mail: marija.brajovic@opstinakolasin.me
Vuksanović NebojšaSamostalni referent – ekonom
mail: nebojsa.vuksanovic@opstinakolasin.me
Despotović BojanSamostalni savjetnik II za biljnu proizvodnju
mail: bojan.despotovic@opstinakolasin.me
Mirković ŽanaSamostalna savjetnica III za stočarsku proizvodnju
mail: zana.mirkovic@opstinakolasin.me
Abramović VladimirInspektor II – poreski inspektor
mail: vladimir.abramovic@opstinakolasin.me
Pižurica BožidarZaštitnik imovinsko-pravnih interesa opštine
mail: bozidar.pizurica@opstinakolasin.me
Rnković AleksaSamostalni referent za imovinu
mail: /
Šćepanović MilicaSamostalna savjetnica III za lokalne javne prihode
mail: milica.scepanovic@opstinakolasin.me
Bulatović MilosavaSamostalna savjetnica I za razvoj i implementaciju projekata
mail: milosava.bulatovic@opstinakolasin.me
Bulatović DamjanaSamostalna savjetnica II za implementaciju projekata
mail: damjana.bulatovic@opstinakolasin.me
Matović MarkoInspektor III –turistički inspektor
mail: marko.matovic@opstinakolasin.me
Dožić PredragViši namještenik – vozač
mail: /