Skupština Opštine Kolašin

Skupština opštine je predstavnički organ građana opštine. Skupštinu čine odbornici koje biraju građani na osnovu slobodnog, opšteg, jednakog i neposrednog biračkog prava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izbor odbornika i poslanika.
Odbornici se biraju na 4 godine, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Skupština ima 31. odbornika.

Grafički prikaz udjela partija u Skupštini Opštine Kolašin