Nadležnosti

1. Donosi Statut opštine; Donosi propise i druge opšte akte;
2. Donosi planove i programe razvoja Opštine;
3. Donosi lokalna planska dokumenta;
4. Donosi program uređenja prostora;
5. Donosi Budžet i završni račun Budžeta;
6. Donosi plan kapitalnih poboljšanja i utvrđuje investicionu politiku;
7. Uvodi lokalne prihode i utvrđuje visinu opštinskih poreza, taksi i naknada;
8. Raspolaže opštinskom imovinom;
9. Utvrđuje uslove za osnivanje mjesnih zajednica i daje saglasnost na odluke o osnivanju;
10. Raspisuje referendum za teritoriju opštine ili za dio teritorije;
11. Odlučuje o građanskoj inicijativi;
12. Odlučuje o raspisivanju samodoprinosa za teritoriju opštine;
13. Osniva javne službe;
14. Daje saglasnot za zaduživanje javnih službi čiji je osnivač;
15. Odlučuje o zaduživanju i davanju garancija u skladu sa zakonom;
16. Vrši verifikaciju mandata i odlučuje o pravima odbornika;
17. Bira i razrješava predsjednika Skupštine, predsjednika Opštine, imenuje i razrješava sekretara i članove radnih i savjetodavnih tijela;
18. Daje saglasnost na imenovanje i razrješenje potpredsjednika i glavnog administratora;
19. Podnosi predlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata državnih organa , kada ocijeni da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu;
20. Razmatra izvještaj Predsjednika opštine;
21. Razmatra izvještaje o radu javnih službi čiji je osnivač opština;
22. Donosi poslovnik o radu skupštine;
23. Donosi etički kodeks;
24. Daje autentično tumačenje propisa koje donosi;
25. Obrazuje stalna i povremena radna tijela za razmatranje pitanja iz svoje nadležnosti;
26. Uređuje i obezbjeđuje obavljanje komunalnih djelatnosi i njihov razvoj, uređuje uslove i način organizovanja poslova u obavljanju komunalnih djelatnosti i odlučuje o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti;
27. Utvrđuje opšte uslove za uređivanje naselja na teritoriji opštine , korišćenje javnih i drugih površina i uslove i način korišćenja prostora za parkiranje;
28. Donosi godišnji program o pribavljanju nepokretnosti za potrebe opštine;
29. Odlučuje o ustanovljavanju i dodjeljivanju javnih priznanja i nagrada i zvanja počasnog građanina;
30. Propisuje radno vrijeme ugostiteljskih, trgovinskih I zanatskih objekata;
31. Obrazuje službu za poslove skupštine;
32. Donosi Odluku o osnivanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave;
33. Donosi odluku o izradi , upotrebi čuvanju i uništavanju pečata;
34. Donosi odluku o upotrebi simbola;
35. Utvrđuje način i postupak učešća građana u vršenju javnih poslova;
36. Donosi program podizanja spomen obilježja;
37. Utvrđuje nazive naselja, ulica i trgova;
38. Donosi odluku o komunalnoj policiji;
39. Donosi odluku o broju odbornika;
40. Donosi odluku o emisiji hartija od vrijednosti;
41. Imenuje i razrješava organe upravljanja, nadzorne odbore i organe rukovođenja u javnim službama, odnosno daje saglasnost na imenovanje i razrješenje organa rukovođenja javnih službi čiji je osnivač opština;
42. Daje saglasnot na statut javnih službi, na statusne promjene, povećanje i smanjenje glavnice, na plan razvoja, program rada i druga programska akta javnih službi;
43. Daje, po pravilu, mišljenja o zakonima i drugim propisima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
44. Donosi plan zaštite od požara;
45. Propisuje prekršaje za povrede opštinskih propisa;
46. Donosi odluku o naknadi za rad odbornika;
47. Donosi odluku o osnivanju Asocijacije opština za teritoriju Crne Gore;
48. Odlučuje o saradnji i udruživanju sa lokalnim zajednicama i asocijacijama drugih zemalja;
49. Donosi odluku o osnivanju međuopštinske zajednice;
50. Podnosi inicijativu za izmjene i dopune zakona i drugih propisa;
51. Vrši druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.