Služba zaštite i spašavanja

Vd komandira službe - Boško Šuković

tel: 069/444-446
e-mail: sluzbazastite@opstinakolasin.me
adresa: Ul. Mojkovačka b.b. 81210 Kolašin

Služba zaštite vrši poslove koji se odnose na spašavanje i zaštitu ljudi i imovine od požara, eksplozija, havarija i drugih akcidentnih i vanrednih situacija:

  • preduzima preventivne mjere zaštite od požara, izrađuje planove i procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od požara, poplava, eksplozija, kontrolu ispravnosti i servisiranja protivpožarne opreme, vrši edukaciju građanstva;
  • organizuje spašavanje ljudi , životinja, materijalnih i drugih dobara u slučaju požara , prirodnih tehničko-tehnoloških nesreća i vrši evakuaciju sa tog područja, kao i u slučajevima saobraćajnih udesa, hemijskih bioloških radioloških akcidenata i drugih vanrednih sitacija;
  • pruža usluge dopremanja vode, kao i druge usluge preuzećima, ustanovama i građanima u saradnji sa nadležnim organima uprave i javnim službama;
  • pruža asistenciju pravnim licima na teritoriji Opštine Kolašin prilikom izrade njihovih planova zaštite i spašavanja;
  • sarađuje sa subjektima čija djelatnost i sredstva rada mogu biti u funkciji zaštite i spašavanja;
  • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa infomacijama iz svog djelokruga;
  • obavlja i druge poslove iz ove oblasti, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.