Komunalna Policija

telefon dežurne službe: 068/802-065
e-mail: komunalnapolicija@opstinakolasin.me
adresa: Trg Borca (zgrada stare Veletrgovine)

Komunalna policija vrši poslove inspekcijskog nadzora kojima se obezbjeđuje:

  • komunalni red u oblastima: snadbijevanja vodom; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; održavanja komunalnih objekata; održavanja pijaca; održavanja groblja i sahranjivanja; održavanja parkova, zelenih i drugih javnih površina; održavanja javne rasvjete; lokalnih puteva i ulica; saobraćajnih oznaka i signalizacije; parkiranja; prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju; auto-taksi prevoza; postavljanja i izgradnji montažnih objekata privremenog karaktera i pomoćnih objekata; održavanja stambenih i drugih objekata;
  • zaštitu od buke u životnoj sredini ; upotreba simbola Opštine Kolašin i kontrola radnog vremena;
  • pruža informativne usluge građanima
  • sarađuje sa organima uprave nadležnim za oblasti u kojima vrši inspekcijski nadzor;
  • priprema informativne i druge materijale iz svoje nadležnosti za Skupštinu i Predsjednika;
  • sarađuje sa nevladinim organizacijama u projektima poboljšanja komunalne discipline u gradu;
  • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga;
  • vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine Kolašin propisane zakonom, Odlukom o komunalnoj policiji i propisima Skupštine Opštine Kolašin u oblasti komunalne djelatnosti.