Glavna administratorka

Lidija Lašić

Služba Glavnog administratora vrši stručne i druge poslove za ostvarivanje funkcije Glavnog administratora, utvrđene zakonom, koji se odnose na:

 • rješavanje u drugostepenom upravnom postupku;
 • staranje o zakonitom, efikasnom i ekonomičnom vršenju poslova organa uprave;
 • davanje mišljenja na akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji organa uprave;
 • izradu analitičkih i informativnih materijala u vezi sa funkcionisanjem lokalne uprave, za potrebe Predsjednika i nadležnog organa državne uprave;
 • razmatranje programa rada i izvještaja o radu organa uprave i pripremu izjašnjenja za Predsjednika;
 • izvršavanje akata Predsjednika koji se odnose na usmjeravanje i usklađivanje rada organa lokalne uprave, javnih službi i agencija čiji je osnivač i vršenje nadzora nad radnom organa uprave;
 • predlaganje i preduzimanje mjera u cilju otklanjanja uočenih problema i nepravilnosti u radu organa uprave;
 • praćenje aktivnosti u vezi sa obukom zaposlenih i analiziranje efekata sprovedenih obuka;
 • u saradnji sa nadležnim organom uprave, preduzima aktivnosti u vezi sa reorganizacijom lokalne uprave, naročito u funkciji optimizacije broja zaposlenih;
 • pripremanje akta o načinu organizovanja poslova uprave u mjesnoj zajednici (dekoncentracija poslova uprave);
 • razmatranje i odlučivanje o pritužbama građana na rad organa uprave;
 • izradu izvještaja o radu Glavnog administratora;