Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj

Ljiljana Rakočević

tel: 068/898-807
e-mail: kolasin.urbanizam@gmail.com

Zahtjevi i obrasci

Sekretarijat za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj vrši poslove uprave koji se odnose na:

 1. Izradu propisa koji se odnose na uređivanje finansiranja građevinskog zemljišta;
 2. Pripremne poslove na izradi i donošenju urbanističkih projekata, odnosno donošenju lokalnih planskih dokumenata po skraćenom postupku u skladu sa zakonom; izradu programa uređenja prostora, odnosno plana komunalnog opremanja; učešće u postupku izrade planskog dokumenta, u skladu sa zakonom;
 3. Izdavanje urbanističko tehničkih uslova; izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za izgradnju i rekonstrukciju objekata za koje je nadležna Opština u započetim postupcima; izdavanje odobrenja za građenje i upotrebu lokalnih objekata od opšteg interesa; izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje pomoćnih objekata;
 4. Sprovođenje postupka legalizacije bespravnih objekata, u skladu sa zakonom; vođenje evidencije bespravnih objekata na osnovu podataka katastra, odnosno geoportala; sistematizacija i utvrđivanje liste bespravnih objekata za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju odnosno koji nijesu ispinuli uslove za legalizaciju;
 5. Izradu propisa o normativima i standardima za nužne radove na zajedničkim djelovima stambene zgrade; vođenje upravnog postupka za pretvaranje zajedničkih i posebnih djelova zgrade u stan ili poslovni prostor;
 6. Priprema programa privremenih objekata; utvrđivanje tehničko-estetskih uslova, tehnički pregled, izdavanje odobrenja za postavljanje i upotrebu montažnih objekata privremenog karaktera; izdavanje odobrenja za postavljanje odnosno građenje i uklanjanje montažnih objekata privremenog karaktera;
 7. Utvrđivanje uslova i izdavanje odobrenja za izgradnju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom;
 8. Dostavljanje planske dokumentacije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine radi popisa i evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže Opština (građevinskog zemljišta u okviru generalnog urbanističkog plana, odnosno prostorno urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije, površina za rekreaciju i drugih lokalnih dobara od opšteg interesa čiji popis i evidencija zakonom i ovom odlukom nije stavljena u nadležnost drugim organima lokalne uprave i javnim službama);
 9. Dostavljanje planske dokumentacije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove razvoja preduzetništva radi popisa i evidencije drugih lokalnih dobara od opšteg interesa kojima raspolaže Opština (poljoprivrednog, vodnog, šumskog zemljišta i šuma koje nisu obuhvaćene posebnom šumskom osnovom, a u okviru generalnog urbanističkog plana, odnosno prostorno urbanističkog plana, detaljnog urbanističkog plana, urbanističkog projekta i lokalne studije lokacije);
 10. Proslijeđivanje organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine evidencije u elektronskoj formi o ulicama, trgovima, mostovima i drugim objektima Opštine u skladu sa svojim osnivačkim aktima i evidencije kota i trasa za elektronske, telekomunikacione i radio-difuzne sisteme od lokalnog značaja;
 11. Izradu propisa iz oblasti komunalne, stambene oblasti, saobraćaja i puteva, zaštite i spašavanja i propisa i drugih akata;
 12. Pripremu i sprovođenje postupka povjeravanja komunalnih djelatnosti i pripremu ugovora i povjeravanju komunalne djelatnosti, u skladu sa zakonom; pripremu akata za osnivanje, reorganizaciju, odnosno ukidanje javnih službi koje obavljaju komunalne djelatnosti, u skladu sa zakonom;
 13. Izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javnih površina i odobrenja za raskopavanje javne površine;
 14. Izdavanje odobrenja za privremeno i povremeno parkiralište, privremenu garažu i rezervaciju parking mjesta na opštem parkiralištu;
 15. Praćenje izgradnje, održavanja, korišćenja i zaštite opštinskih puteva i komunalnih objekata; sprovođenje upravnih postupaka i odlučivanje o pravima i obavezama u oblasti puteva, u skladu sa zakonom;
 16. Vršenje poslova u oblastima gradskog, prigradskog linijskog prevoza putnika, prevoza za sopstvene potrebe i auto taksi prevoza i odlučivanje o pravima i obavezama u ovim oblastima, u skladu sa zakonom;
 17. Vodi upravni postupak i izdaje vodne uslove, vodnu saglasnost i vodnu dozvolu, priprema propise za uređivanje i obezbeđivanje uslova za upravljanje vodama, vodnim zemljištem i vodnim objektima od loklnog značaja, stara se o njihovoj zaštiti i korišćenju, utvrđuje erozivna područja, protiverozivne mjere i predlaže srpovođenje zaštite od erozije i bujica, predlaže organizovanje i obezbjeđivanje obavljanja drugih poslova iz oblasti upravljanja, korišćenja i zaštitte vode i vodosnabdijevanja iz nadležnosti lokalne samouprave;
 18. Upravni nadzor, poslove ostvarivanja prava osnivača u javnim službama koje obavljaju komunalne djelatnosti; nadzor nad sprovođenjem planova zaštite i spašavanja;
 19. Rješavanje po prigovorima na prvostepena akta javnih službi nad kojima vrši nadzor;
 20. Davanje saglasnost na statut, program rada i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji javnih službi za oblasti iz nadležnosti organa;
 21. Staranje o organizovanju organa u stambenim zgradama i vođenje njihovog registra; postupak iseljenja iz zajedničkih ili posebnih djelova stambene zgrade; nadzor nad izvođenjem hitnih radova koje obezbjeđuje Opština;
 22. Evidenciju o nazivima naselja, ulica, trgova i brojevima zgrada;
 23. Vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti komunalnih djelatnosti i pružanja komunalnih usluga, vodoprivede, turizma, postavljanja privremenih objekata i pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola Opštine, kao i u drugim oblastima u kojima Opština vrši sopstvene poslove ili prenesene, odnosno povjerene poslove iz nadležnosti državne uprave, u skladu sa zakonom;
 24. Izdavanje prekršajnih naloga, odnosno podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka iz oblasti iz svoje nadležnosti, kao i podnošenje krivičnih prijava;
 25. Pripremu izvještaja o postupanju u upravnim stvarima iz svoje nadležnosti;
 26. Priprema propisa iz nadležnosti sekretarijata i praćenje njihovog sprovođenja;
 27. Pripremu izvještaja o stanju u oblasti, kao i pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, predsjednika Opštine i organe uprave iz svog djelokruga;
 28. Upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga;
 29. Druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.