JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI U KOLAŠINU I MOJKOVCU

01.04.2022 Poziv zaposljavanje

Opštine Kolašin i Mojkovac u okviru projekta „Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu kroz obuku na radnom mjestu i otvaranje radnih mjesta(broj ugovora CFCU/MNE/182), koji je dio Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava – grant šeme „Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori“ finansiranog iz fondova Evropske unije u okviru 18 miliona vrijednog IPA II Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu (SOPEES 2015-2017), a koji se sprovodi uz podršku Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i Odjeljenja za EU integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu ekonomskog razvoja, objavljuju dana 01.04.2022. godine

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

ZA POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI U KOLAŠINU I MOJKOVCU

 

Pozivaju se poslodavci (privredna društva i preduzetnici) koji su registrovani na teritoriji opština Kolašin ili Mojkovac, ili koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji neke od ove dvije opštine i koja su u privatnom vlasništvu (>51%) da dostave svoje prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje zaposlenosti.  

Ukupan iznos sredstava koji se raspodjeljuje po ovom Javnom pozivu iznosi  200.000,00 EUR, od čega 100.000,00 EUR za poslodavce koji su registrovani ili svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Kolašin i 100.000,00 EUR za poslodavce koji su registrovani ili svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Mojkovac.

Za kreiranje jednog radnog mjesta, poslodavac je u obavezi da pruži obuku nezaposlenim licima i zaposli minimum 50% od ukupnog broja lica koje obučava (tj. ukoliko kreira jedno radno mjesto u obavezi je da obuči dva nezaposlena lica). Tokom trajanja obuke, poslodavac je u obavezi da potpiše Ugovor o uključivanju u program obuke u okviru relizacije projekta sa nezaposlenim licem i isplaćuje mu mjesečnu naknadu u iznosu od 300,00 EUR. Predviđeno je da obuka traje minimum 3, a maksimum 5 mjeseci.

Sredstva granta se mogu koristiti za nabavku opreme i materijala za obuku i rad, plaćanje internih i eksternih predavača i nadoknadu za polaznike obuke.

Nakon realizovane obuke korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da potpiše Ugovor o radu na puno radno vrijeme sa najmanje 50 % od ukupnog broja lica koja su prošla obuku. Ugovor o radu sa obučenim licem, mora trajati minimalno 6 mjeseci nakon završetka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.  

Aplikacioni paket se sastoji od sljedećih dokumenta:

Dodatak A – Prijava za dodjelu bespovratnih sredstava

Dodatak B – Plan obuka

Dodatak C – Izjava podnosioca prijave (uslovi i tačnost podataka)

Dodatak D – Izjava podnosioca prijave (obaveze)

Dodatak E – Izjava o likvidaciji i osnivanju firmi u poslednje dvije godine

Dodatak F – Saglasnost (kreditni registar Centralne banke)

Dodatak G – Izjava pomoć male vrijednosti

Dodatak H – Kontrolna lista

Dodatak I – Forma ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Dodatak J – Finalni izvještaj

Dodatak K – Finansijski izvještaj

Dodatak L – Zahtjev za isplatu

Takođe, moraju priložiti sljedeća dopunska dokumenta:

1)    Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 30 dana od dana objave poziva;

2)    Rješenje o registraciji za PDV (ukoliko je poslodavac registrovan u sistemu PDV-a);

3)    Kopiju lične karte poslodavca;

4)    Važeći Statut poslodavca;

5)    Potvrdu Uprave prihoda i carina da poslodavac nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i doprinosa da dan objave Javnog poziva;

6)    Dokaz da se poslovni žiro račun poslodavca ne nalazi u blokadi izdat od strane Centralne banke na dan objavljivanja Javnog poziva;

7)    Dokaz o posjedovanju tehničkih i prostornih uslova za obavljanje obuke na radnom mjestu (poslovni prostor u vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnih prostorija);

8)    Dokaz da pravno lice nije pravosnažno osuđivano i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, izdate od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, ne stariji od 30 dana od dana objave Javnog poziva.

Za potrebe Javnog poziva, kreiran je dokument pod nazivom ,,Smjernice za podnosioce prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu u okviru kojeg su navedene jasne instrukcije za podnosioce prijava.

Rok za dostavljanje prijava je 15.04.2022. godine do 14h. Javni poziv objavljen je na web sajtovima www.opstinakolasin.me, www.mojkovac.me, gdje zainteresovani mogu preuzeti obrasce za prijavu na Javni poziv, sa smjernicama za podnosioce prijava i pratećom dokumentacijom.  

Prijava sa pratećom dokumentacijom dostavlja se u tri štampane i jednoj elektronskoj verziji na USB-u, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa napomenom “Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstva za povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu“, na sljedeće adrese:

Opština Kolašin, ulica Buda Tomovića br. 1, 81210, Kolašin (za aplikante koji su registrovani u opštini Kolašin ili svoju djelatnost sprovode na teritoriji ove opštine) 

i

Opština Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča br. 4, 84205 Mojkovac (za aplikante koji su registrovani u opštini Mojkovac ili svoju djelatnost sprovode na teritoriji ove opštine)

Prijave koje ne budu dostavljene u predviđenom roku, ručno napisane, kao i administrativno nepotpune, neće se razmatrati.

Sve informacije u vezi projekta i apliciranja mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: zaposljavanjeklmk@gmail.com, najkasnije do 10. aprila 2022. godine, a odgovori na postavljena pitanja biće objavljeni na web stranici Opstine Kolašin i Opštine Mojkovac najkasnije od 3 dana prije isteka roka za dostavljanje prijava.

PRILOZI