29.08.2019

O B A V J E Š T E NJ E

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Sl.list CG “,broj 75/18 ) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Uprava javnih radova Novak Miloševa 18 81000 Podogrica, podnio zahtjev za izjašnjene o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje parking prostora na lokaciji Kraljevo kolo u NP Biogradska gora na kat. parcelama broj 8, 10, 11, 12 i 13 KO Rovačko Trebaljevo, Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: kolasin.urbanizam@gmail.com je shodno članu 13 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, pet radnih dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja.

Komentariši