Počela druga faza sprovođenja konzervatorskih mjera na objektu memorijalne baštine “Partizansko groblje” Breza

Druga faza sprovođenja konzervatorskih mjera na objektu memorijalne baštine “Partizansko groblje” Breza (kulturno dobro “Spomen ploča na mjestu gdje je strijeljano 500 rodoljuba”) počela je danas. 

Realizacija ovog projekta doprinijeće unapređenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine, razumijevanju istorijskog značaja spomenika kulture u učvršćivanju nacionalnog identiteta budućih generacija, kao i  uspostavljanju blagovremene saradnje između nadležnih institucija i vlasnika – držalaca, kao i obezbjeđivanju uslova da ista, shodno svojoj namjeni, služe kulturnoj, naučnoj i edukativnoj potrebi pojedinaca i društva.

Projekat će, takođe, doprinijeti javnom interesu i realizaciji strateških ciljeva u oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara. U Strateškom planu razvoja opštine navodi se da je jedan od prioriteta zaštita i promocija kulturnog nasljeđa, a projektne ideje u okviru istog predviđaju zaštitu i promociju kulturnog i arhitektonskog identiteta Kolašina i turističku valorizaciju kulturne baštine u cilju održivog razvoja. Strategija regionalnog razvoja Crne Gore podrazumijeva promociju i prezentaciju kulturnog nasleđa i kulturnih potencijala, sanaciju i adaptaciju postojećih objekata kulture i povezivanje kulturne i turističke ponude.

Realizaciju ovog projekta podržalo je Ministarstvo kulture i medija kroz Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2022. godinu.