Podrška nezaposlenim licima u Kolašinu

Opština Kolašin i Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u okviru projekta „Podrška zapošljavanju teško zapošljivih grupa kroz unapređenje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Kolašinu” (broj ugovora CFCU/MNE/268), koji je dio Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava – grant šeme „Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu“ finansiranog iz fondova Evropske unije, a koji se sprovodi uz podršku Ministarstva finansija i Ministarstva rada i socijalnog staranja, objavljuju dana 08.04.2024. godine

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU NEZAPOSLENIM LICIMA U KOLAŠINU

Predmet poziva:

Podrška pohađanju obuka na radnom mjestu za najmanje 12 nezaposlenih lica, od čega se očekuje da najmanje 8 nezaposlenih koji uspješno završe obuku potpišu ugovore o radu na minimum 6 mjeseci kod poslodavaca odabranim kroz Javni poziv za poslodavce koji će pružiti obuku na radnom mjestu a nakon završene obuke na radnom mjestu.

Prava i uslovi učešća:

Pozivaju se nezaposlena lica prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (Biro rada Kolašin) da podnesu prijavni formular kojim iskazuju interesovanje za učešće u projektu. Aplikacioni formular je dostupan na sajtu Opštine Kolašin (www.opstinakolasin.me) i Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) (www.iper.org.me).  

Pravo učešća imaju isključivo nezaposlena lica prijavljena na ZZZCG na dan objave Javnog poziva. Uz popunjeni aplikacioni formular Obrazac A i Obrazac B, obavezno je dostaviti kopiju lične karte i potvrdu da se osoba nalazi na evidenciji nezaposlenih ZZZCG – Biro rada Kolašin.

Uslovi za izbor nezaposlenih usklađeni su sa zahtjevima poslodavaca sa kojima će Opština Kolašin potpisati ugovor o nabavci materijala/opreme, a u skladu sa vrstom obuke na radnom mjestu i radnim mjestima koja će biti otvorena.

Spisak raspoloživih radnih mjesta i nazivi poslodavaca nalaze se u nastavku:

Naziv poslodavcaBroj mjesta za obukuPozicija za koju se sprovodi obuka i zapošljavanjePeriod trajanja obukePretežna djelatnost i djelatnost u kojoj se vrši zapošljavanjeKvalifikacija (zanimanje), dodatni usloviNivo kvalifikacijaStruktura korisnikaDodatni uslovi
Konoba „Amanet“, preduzetnik Kolašin2– Konobar – Pomoćni kuvar2 mjeseca5610 – Uslužna djelatnost – Ugostiteljstvo– bez kvalifikacija – eko. tehničar– NSS – SSS– Nezaposlena žena – Osoba do 35 godina/
„Županovac M“, DOO Kolašin2Prodavac i izdavalac robe na stovarištu građevinskog materijala2 mjeseca4799 – Ostala trgovina na malo – Prodaja građevinskog materijala  – trgovac – pogonski inženjer– SSS – VŠS– Dugoročno nezaposlena osoba – Nezaposlena žena/
„North Tour Montenegro“, DOO Kolašin2Turistički vodič za planinske biciklističke ture2 mjeseca7911 – Djelatnost putničkih agencija – Turizam  Nije određeno– SSS – VSSDugoročno nezaposlena osobaEngleski jezik
„MNK-Janković“, DOO Kolašin2Administrativni radnik3 mjeseca3320 – Montaža industrijskih mašina i opreme – Administracija  Nije određeno– SSS-Nezaposlena žena – Ostala nezaposlena lica 
„Eko Vladoš“, DOO Kolašin2Manipulator na štuceru (poluautomatskom cirkularu)2 mjeseca1610 – Rezanje i obrada drveta – Rezanje i obrada drvetaNije određeno– SSS– Osoba do 35 godina – Ostala nezaposlena lica   
„Daj.me“, DOO Kolašin2Pomoćni kuvar2 mjeseca5510 – Hoteli i sličan smještaj – UgostiteljstvoNije određeno  – NSS – SSS  – Nezaposlena žena   
Obaveze nezaposlenih lica:

Nezaposlena lica u obavezi su bez izostanaka pohađati obuku na radnom mjestu u periodu od 2 do 3 mjeseca, u zavisnosti od programa obuke. Poslodavci po planu koji su predali mogu plaćati i naknadu nezaposlenom licu u okviru trajanja obuke na radnom mjestu.
Nakon završetka obuke poslodavac će izvršiti, po planu obuke koji je predao, izbor nezaposlenih lica sa kojima će sklopiti ugovor o radu na period od najmanje 6 mjeseci od dana završetka obuke na radnom mjestu.
Bez obzira da li će sklopiti ugovor o radu, poslodavci će svim nezaposlenim licima koji uspješno završe obuku dodijeliti potvrdu o uspješno sprovedenom procesu obuke na radnom mjestu za konkretan opis posla.

Odabir kandidata:

Komisija za evaluaciju pristiglih prijava izvršiće selekciju i izabrati najmanje 12 nezaposlenih koji će biti uključeni u program obuke na radnom mjestu. Prednost će imati žene, mladi do 35 godina, osobe sa invaliditetom i dugoročno nezaposlena lica (lica koja se nalaze duže od 12 mjeseci na evidenciji ZZZCG – Biro rada Kolašin).

Ukoliko se na Javni poziv prijavi više od maksimalnog broja projektom predviđenih lica biće organizovan zajednički intervju sa odabranim poslodavcima, gdje će se izvršiti selekcija kandidata. Cilj zajedničkog intervjua je što bolje povezivanje poslodavaca i nezaposlenih, gdje će nezaposlena lica imati priliku da dobiju sva potrebna pojašnjenja u vezi sa planom obuke.

Sve procedure će biti transparentne, a rezultati javno dostupni na web sajtu Opštine Kolašin www.opstinakolasin.me. Procedura evaluacije će se završiti u roku od 10 dana.   

Aplikacioni paket se sastoji od sljedećih dokumenata:

Takođe, aplikanti moraju priložiti sljedeća dopunska dokumenta:

  1. Kopiju lične karte;
  2. Potvrdu o evidenciji nezaposlenih na ZZZCG (Biro rada Kolašin).

Rok za dostavljanje prijava je 22.04.2024. u 14h. Javni poziv za podršku nezaposlenim licima objavljen je na web sajtu www.opstinakolasin.me i www.iper.org.me gdje zainteresovani mogu preuzeti obrasce za prijavu na Javni poziv.

Prijava na Javni poziv se dostavlja u 3 štampane (jedan original i dvije kopije), u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa napomenom “Javni poziv za podršku nezaposlenim licima u Kolašinu“, dok se dopunska dokumenta dostavljaju u jednoj kopiji (kopija lične karte) i u jednom originalu ili ovjerenoj kopiji (Potvrdu o evidenciji nezaposlenih na ZZZCG).

Prijave se dostavljaju preko pisarnice Opštine Kolašin ili poštom na adresu:

Opština Kolašin, ulica Buda Tomovića br. 1, 81210, Kolašin.

Prijave koje ne budu dostavljene u predviđenom roku, ručno napisane, kao i administrativno nepotpune, neće se razmatrati.

Sve informacije u vezi projekta i apliciranja mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: podrska.zaposljavanju.kolasin@gmail.com, najkasnije do 15.04.20242. godine.