Povećanje studentskih stipendija koje dodjeljuje Opština Kolašin

Studentske stipendije koje dodjeljuje Opština Kolašin  biće novom Odlukom povećane  sa 50 na 100 eura mjesečno za studente koji su postigli indeks uspjeha najmanje 9 na osnovnim i master studijama.

Na ovaj način, novom Odlukom o stipendiranju koja će narednih 15 dana biti na javnoj raspravi, lokalna uprava nastoji da unaprijedi položaj studenata korisnika stipendije.

Novina koja je predviđena takođe jeste da pravo na stipendiju bez obzira na ostvareni prosjek će imati lica sa invaliditetom, lica bez roditeljskog staranja i korisnici materijalnog obezbjeđenja.

Cijeneći strateško opredjeljenje Opštine Kolašin da afirmiše mlade obrazovane pojedince, a posebno uzevši u obzir tešku socio‐ekonomsku situaciju u državi, Opština povećanjem mjesečnih izdvajanja po ovoj osnovi dodatno pomaže poboljšanju uslova školovanja mladih Kolašinaca.

Takođe, Opština nagrađuje uspješne učenike i studenate, organizuje edukativne programe, te podstiče aktivno učešće mladih u životu grada.

Lokalna uprava će i prilikom planiranja budžeta za narednu godinu sagledati mogućnosti i potrebe i pokušati da dodatno djeluje kad je poboljšanje uslova školavanja i stručnog usavršavanja mladih Kolašinaca u pitanju.