Produžen rok za prijave za dodjelu stipendija Opštine Kolašin za školsku 2020/2021

25.09.2020 studenti slika sa fpn

Kako studijska godina na Univerzitetu Crne Gore , prema Akademskom kalendaru za 2020/21 počinje 28. septembra, obavještavamo zainteresovane studente da je produžen rok za prijave za dodjelu stipendija Opštine Kolašin za školsku 2020/2021   do   09.10.2020. godine.

Konkurs i prijavni obrazac se nalazi na sajtu Opštine Kolašin- www.opstinakolasin.me u dijelu oglasna tabla (objavljen 09.09.2020.godine).

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Konkurs za stipendiranje studenata-NE OTVARATI“ poslati na adresu Opština Kolašin-Sekretarijat za društvene djelatnosti, poslove opšte uprave i kadrovska pitanja, Ul.Buda Tomovića b.b ili predati na pisarnici Opštine Kolašin.  

                                                                                                                                                  SEKRETARKA,

                                                                                                                                                   Nataša Šuković