Transport and Climate Change Week 2022 održan je u Berlinu o 9.do 14.maja

Berlin 3

Sekretar Sekretarijata za finansije imovinu i ekonomski razvoj dr Dragan Bulatović prisustvovao je, na poziv organizatora, Nedjelji transporta i klimatskih promjena 2022 (Transport and Climate Change Week 2022). Ovaj svjetski događaj organizovala je Njemačka razvojna agencija – GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit, u ime njemačkog Saveznog Ministarstva za životnu sredinu, zaštitu prirode, nuklearnu sigurnost i zaštitu potrošača (BMUV), u Berlinu od 9. do 14. maja 2022. godine.

Na događaju, koji je bio fokusiran na dekarbonizaciju transporta, su učestvovali brojni svjetski stručnjaci i donosioci odluka iz oblasti transporta i klimatskih promjena. Bila je to jedinstvena prilika za kreatore politika, stručnjake i službenike koji se bave ovom oblašću da unaprijede svoje kapacitete, razmijene iskustva i primjere dobre prakse, kao i prilika za saradnju sa kolegama iz regiona. Učesnici su imali priliku da posjete EUREF Campus koji predstavlja jedinstvenu holističku gradsku četvrt budućnosti. Ovaj projekat razvija njemačka Vlada od 2008.godine. Uz inovativnu zajednicu koja se sastoji od biznisa i nauke, klimatski neutralnog snabdijevanja energijom, inteligentne energetske mreže, energetski efikasnih zgrada, platforme za testiranje za buduću mobilnost i brojnih istraživačkih projekata, pruža se svakodnevni dokaz da je prelazak na obnovljivu energiju izvodljiv i finansijski održiv.

Berlin 1

Trećeg konferencijskog dana 13.maja održan je skup posvećen Jugoistočnoj Evropi na temu Integrisano energetsko, transportno i klimatsko planiranje, u organizaciji Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – Energija, transport i klima. Razgovarano je o problemima sa kojima se najčešće srijeću gradovi u ovoj oblasti. Predstavljeni su primjeri dobre prakse urbane mobilnosti i održivog energetskog planiranja. Panelisti i ostali učesnici skupa, iz Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, Albanije, Makedonije, Turske i Crne Gore, su se složili da je neophodno promovisanje integracije održivog transporta i urbane mobilnosti u strateške energetske i klimatske planove opština Zapadnog Balkana i Turske. U skladu sa sporazimom gradonačelnika CoM svaki grad mora preduzeti sveobuhvatno planiranje koje uključuje sve strateške sektore. Neophodna je harmonizacija planova urbane mobilnosti SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) i energetskih planova SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan).

Opština Kolašin jedina u Crnoj Gori, pored Glavnog grada, ima usvojen Plan održive urbane mobilnosti SUMP. Takođe, nedavno je potpisan i Memorandum o razumijevanju između GTZ-a, Zajednice opština i Opštine kolašin koji ima za cilj izradu Akcionog plana održivu energiju i klimu. Predsjednik opštine je nedavno formirao radnu grupu za izradu ovog važnog dokumenta.

Berlin

berlin 4

Berlin 5