Javni poziv za izbor mentora

Opština Kolašin i Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u okviru projekta „Podrška zapošljavanju teško zapošljivih grupa kroz unapređenje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Kolašinu” (broj ugovora CFCU/MNE/268), koji je dio Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava – grant šeme „Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu“ finansiranog iz fondova Evropske unije, a koji se sprovodi uz podršku Ministarstva finansija i Ministarstva rada i socijalnog staranja, objavljuju dana 24.04.2024. godine

JAVNI POZIV ZA IZBOR MENTORA[1]

Pozivaju se sva stručna lica iz oblasti finansijskog upravljanja, poslovno-pravnih pitanja, strateškog planiranja, marketinga i digitalnog marketinga da dostave svoje prijave na Javni poziv za izbor mentora.

Mentori su kvalifikovana lica koja će pružati podršku početnicima u biznisu iz neke od pomenutih oblasti poslovanja, a koji su odabrani u okviru Javnog poziva za samozapošljavanje i početnike u biznisu. Cilj programa mentorstva je podrška ranom razvoju biznisa kako bi se smanjio broj neuspješnih početnika u biznisu.

Obaveze mentora uključuju individualne mentorske usluge za svakog početnika u biznisu u opštini Kolašin, odnosno dužan je sprovesti individualna savjetovanja iz svoje usko specijalističke struke u trajanju od 80 sati ukupno u periodu od 6 mjeseci. Oblasti podrške za koje se mentori mogu prijaviti su:

  1. poslovno-pravna pitanja i registracija biznisa;
  2. finansijsko upravljanje i računovodstvo;
  3. strateško planiranje i biznis model;
  4. marketing, digital marketing i prodaja.

Jedan mentor može aplicirati samo za jednu od navedenih oblasti.

Kvalifikacije koje mentor mora zadovoljiti:

  • mora biti stariji od 25 godina (u trenutku podnošenja prijave); i
  • mora imati minimum VII nivo kvalifikacija obrazovanja[2]; i
  • mora imati najmanje 2 godine radnog iskustva i sertifikat/referencu koja potvrđuje uspješno sproveden barem jedan program mentorstva u oblasti za koju aplicira ili mora imati više od 10 godina iskustva u oblasti za koju aplicira.

Proces prijave:

Prijava za mentora treba biti dostavljena na e-mail adresu podrska.zaposljavanju.kolasin@gmail.com i treba sadržavati sljedeće dokumente:

Prijave trebaju biti poslate sa predmetom maila: „Prijava na Javni poziv za izbor mentora“. Svi dokumenti koji sadrže potpise trebaju biti dostavljeni u PDF formatu.

Maksimalna veličina e-maila je 10 MB. U slučaju da su priloženi dokumenti veći od 10 MB pošaljite ih u nekoliko e-mailova.

Rok za dostavljanje prijava je 30.04.2024. do 12:00h.

Ostale informacije:

Predviđeni budžet: Nadoknada za jednog mentora iznosi maksimum 2.500,00 eura bruto.

Izbor mentora: Kandidati za mentore će biti izabrani na osnovu njihove stručnosti, iskustva i dostupnosti. Pristigle prijave za mentore će biti evaluirane u roku od 15 dana i kandidati će biti informisani o ishodu putem e-maila.

Nakon potpisivanja ugovora o djelu mentorima će biti dodijeljen spisak početnika u biznisu kojima je neophodno pružati individualnu mentorsku podršku. Mentor će na kraju svog angažmana pripremiti izvještaj gdje će navesti tehnike i alate tokom podrške koju je pružao, broj individualnih posjeta i radnih sati po svakom početniku u biznisu.[1] Izrazi koji se u ovom dokumentu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

[2] U skladu sa Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija