JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI U KOLAŠINU I MOJKOVCU

Slika

Opštine Kolašin i Mojkovac u okviru projekta Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu kroz obuku na radnom mjestu i otvaranje radnih mjesta (broj ugovora CFCU/MNE/182), koji je dio Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava – grant šeme „Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori“ finansiranog iz fondova Evropske unije u okviru 18 miliona vrijednog IPA II Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu (SOPEES 2015-2017), a koji se sprovodi uz podršku Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja i Odjeljenja za EU integracije, programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu ekonomskog razvoja, objavljuju dana 27.04.2022. godine

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

ZA POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI U KOLAŠINU I MOJKOVCU

Pozivaju se poslodavci (privredna društva i preduzetnici) koji su registrovani na teritoriji opština Kolašin ili Mojkovac, ili koji svoju djelatnost obavljaju na teritoriji neke od ove dvije opštine, a koji su registrovani najmanje 6 mjeseci prije početka implementacije Projekta (27.11.2021. god), i koja su u privatnom vlasništvu (>51%) da dostave svoje prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje zaposlenosti.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodjeljuje po ovom Javnom pozivu iznosi 200.000,00 EUR, od čega 100.000,00 EUR za poslodavce koji su registrovani ili svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Kolašin i 100.000,00 EUR za poslodavce koji su registrovani ili svoju djelatnost obavljaju na teritoriji opštine Mojkovac.

Za kreiranje jednog radnog mjesta, poslodavac je u obavezi da pruži obuku nezaposlenim licima i zaposli minimum 50% od ukupnog broja lica koje obučava (tj. ukoliko kreira jedno radno mjesto u obavezi je da obuči dva nezaposlena lica). Tokom trajanja obuke, poslodavac je u obavezi da potpiše Ugovor o uključivanju u program obuke u okviru relizacije projekta sa nezaposlenim licem i isplaćuje mu mjesečnu naknadu u iznosu od 300,00 EUR. Predviđeno je da obuka traje minimum 3, a maksimum 5 mjeseci.

Sredstva granta se mogu koristiti za nabavku opreme i materijala za obuku i rad, plaćanje internih i eksternih predavača i nadoknadu za polaznike obuke.

Nakon realizovane obuke korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da potpiše Ugovor o radu na puno radno vrijeme sa najmanje 50% od ukupnog broja lica koja su prošla obuku. Ugovor o radu sa obučenim licem, mora trajati minimalno 6 mjeseci nakon završetka ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Aplikacioni paket se sastoji od sljedećih dokumenta:

Takođe, moraju priložiti sljedeća dopunska dokumenta:

  1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 45 dana od dana objave Javnog poziva;
  2. Rješenje o registraciji za PDV (ukoliko je poslodavac registrovan u sistemu PDV-a);
  3. Kopiju lične karte poslodavca;
  4. Važeći Statut poslodavca (osim za registrovane preduzetnike);
  5. Potvrdu Uprave prihoda i carina da poslodavac nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza zaključno sa danom 31.03.2022. godine,
  6. Dokaz da se poslovni žiro račun poslodavca ne nalazi u blokadi izdat od strane Centralne banke na dan 01.04.2022. godine
  7. Dokaz o posjedovanju tehničkih i prostornih uslova za obavljanje obuke na radnom mjestu (list nepokretnosti za poslovni prostor u vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnih prostorija na period od minimum 12 mjeseci od dana objave Javnog poziva);
  8. Dokaz da pravno lice nije pravosnažno osuđivano i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za nekomita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, izdate od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, ne stariji od 45 dana od dana objave Javnog poziva.

Za potrebe Javnog poziva, kreiran je dokument pod nazivom ,,Smjernice za podnosioce prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu u okviru kojeg su navedene jasne instrukcije za podnosioce prijava.

Rok za dostavljanje prijava je 12.05.2022. godine do 14h. Javni poziv objavljen je na web sajtovima www.opstinakolasin.me, www.mojkovac.me, gdje zainteresovani mogu preuzeti obrasce za prijavu na Javni poziv, sa smjernicama za podnosioce prijava i pratećom dokumentacijom.

Prijava na Javni poziv se dostavlja u 3 štampane i elektronskoj verziji na USB-u, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa napomenom “Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstva za povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu“, dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom originalu ili jednoj ovjerenoj kopiji.

Prijave se dostavljaju preko pisarnica Opštine Kolašin/Opštine Mojkovac, ili na sljedeće adrese:

Opština Kolašin, ulica Buda Tomovića br. 1, 81210, Kolašin (za aplikante koji su registrovani u opštini Kolašin ili svoju djelatnost sprovode na teritoriji ove opštine)

i

Opština Mojkovac, Trg Ljubomira Bakoča bb 84205 Mojkovac (za aplikante koji su registrovani u opštini Mojkovac ili svoju djelatnost sprovode na teritoriji ove opštine)

Prateća dokumentacija dostavlja se u jednom originalu ili ovjerenoj kopiji.

Prijave koje ne budu dostavljene u predviđenom roku, ručno napisane, kao i administrativno nepotpune, neće se razmatrati.

Sve informacije u vezi projekta i apliciranja mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: zaposljavanjeklmk@gmail.com, najkasnije do 06.05.2022, dok će odgovori na postavljena pitanja biti objavljeni na web stranici Opstine Kolašin i Opštine Mojkovac najkasnije 3 dana prije isteka roka za dostavljanje prijava.


PRILOZI