JAVNI POZIV ZA PODRŠKU NEZAPOSLENIM LICIMA U KOLAŠINU

Objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za poveanje zaposlenosti u Kolainu i Mojkovcu kopija kopija 2

Opština Kolašin u okviru projekta Povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu kroz obuku na radnom mjestu i otvaranje radnih mjesta (broj ugovora CFCU/MNE/182), koji je dio Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava – grant šeme „Podrška zapošljavanju u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori“ finansiranog iz fondova Evropske unije u okviru IPA II Programa EU i CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu (SOPEES 2015-2017), a koji se sprovodi uz podršku Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) u Ministarstvu finansija i Direkcije za programiranje i implementaciju EU fondova u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, objavljuju dana 09.06.2022. godine

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU

NEZAPOSLENIM LICIMA U KOLAŠINU

Predmet poziva:

Podrška pohađanju obuka na radnom mjestu za najmanje 20 nezaposlenih lica, od čega se očekuje da najmanje 10 nezaposlenih nakon što prođu obuku potpiše ugovore o radu na minimum 6 mjeseci kod poslodavaca odabranim kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za povećanje zaposlenosti u Kolašinu i Mojkovcu, a nakon isteka ugovornih obaveza određenog poslodavca i Opštine Kolašin.

Prava i uslovi učešća:

Pozivaju se nezaposlena lica prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (Biro rada Kolašin) da podnesu prijavni formular kojim iskazuju interesovanje za učešće u projektu. Aplikacioni formular je dostupan na sajtu Opštine Kolašin, (www.opstinakolasin.me).

Pravo učešća imaju isključivo nezaposlena lica prijavljena na ZZZCG na dan objave Javnog poziva. Uz popunjeni aplikacioni formular Obrazac A i Obrazac B, obavezno je dostaviti kopiju lične karte i potvrdu da se osoba nalazi na evidenciji nezaposlenih ZZZCG – Biro rada Kolašin.

Uslovi za izbor nezaposlenih usklađeni su sa zahtjevima poslodavaca sa kojima je Opština Kolašin potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, a u skladu sa vrstom obuke na radnom mjestu i radnim mjestima koja će biti otvorena.

Spisak raspoloživih radnih mjesta i nazivi poslodavaca nalaze se u nastavku:

Naziv poslodavcaBroj mjesta za obukuPozicija za koju se sprovodi obuka i zapošljavanjePeriod trajanja obukePretežna djelatnost i djelatnost u kojoj se vrši zapošljavanjeKvalifikacija (zanimanje), dodatni usloviNivo kvalifikacijaStruktura korisnika
„Lancer“, DOO Kolašin2Proizvođač u preradi drveta – rukovalac mašina i uređaja3 mjeseca

1610 – Rezanje i obrada drveta

– Drvoprerada

– pk radnik;

– kv. bravar;

– gimnazija

– kv. tehničar

– NSS

– SSS

Ostala nezaposlena lica
„Županovac M“, DOO Kolašin2Prodavac i izdavalac robe na stovarištu građevinskog materijala 3 mjeseca

4799 – Ostala trgovina

– Prodaja građevinskog materijala

– tehničar usluživanja– SSS Osoba do 35 godina
„Potencijal“, DOO Kolašin2Proizvođač ekološki zdrave hrane3 mjeseca

0150 – Mješovita poljoprivredna proizvodnja

– Organska proizvodnja voća i povrća

– Gimnazija

– Ekonomski tehničar

– SSSOsoba do 35 godina
Konoba „Amanet“, preduzetnik Kolašin2

– Kuvar

– Konobar

4 mjeseca

5610 – Uslužna djelatnost

– Ugostiteljstvo

– Kuvar

– Konobar

– SSS

– Osoba do 35 godina

– Ostala nezaposlena lica

„White wave“, DOO Kolašin2

– Kuvar

– Konobar-šanker

4 mjeseca

7911 – Djelatnost putničkih agencija

– Ugostiteljstvo

– Gimnazija

– Kuvar

– Konobar

– SSS Osoba do 35 godina
„Limpex“, DOO Kolašin2Radnik na popravci i zamjeni krovova4 mjeseca

4391 – Krovni radovi

– Zanatstvo

Nije određeno

– NSS

– SSS

– Dugoročno nezaposleno lice (na Evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci)

– Ostala nezaposlena lica

Frizerski salon „Izvolite u salonu“, preduzetnik Kolašin2Frizer5 mjeseci

9602 – Frizerski i kozmetički salon

– Frizerske usluge

– Gimnazija

– NSS

– SSS

– Osoba do 35 godina

– Nezaposlena žena

„Dobre vode“, DOO Kolašin2

– Kuvar

– Menadžer

3 mjeseca

5610 – Djelatnost restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata

– Ugostiteljstvo

– Kuvar/konobar

– Pravni fakultet

– SSS
– VSS

– Osoba do 35 godina

– Nezaposlena žena

„Go green“, DOO Kolašin2Radnik na rentiranju ATV vozila, električnih bicikala i ski opreme 3 mjeseca

7721- Iznajmljivanje i lizing opreme za rekreaciju i sport

– Djelatnost rentiranja ATV vozila, električnih bicikala i ski opreme

– Srednja metalurška škola

– NSS

– SSS

– Dugoročno nezaposleno lice (na Evidenciji Zavoda duže od 12 mjeseci)

– Lice sa invaliditetom

„Delfis“, DOO Kolašin2Radnik u administraciji4 mjeseca

7911 – Djelatnost putničkih agencija

– Turizam, administracija

Nije određeno

– VŠS

-VSS

– Nezaposlena žena

Obaveze nezaposlenih lica:

Nezaposlena lica u obavezi su pohađati obuku na radnom mjestu od 3 do 5 mjeseci bez izostanaka. Tokom trajanja obuke, nezaposleni će sa poslodavcem potpisati Ugovor o uključivanju u program obuke u okviru realizacije projekta i primati mjesečnu naknadu u iznosu od 300,00 EUR. Poslodavci po planu koji su predali mogu plaćati i zaradu nezaposlenom licu u okviru trajanja projekta.

Nakon završetka obuke poslodavac će izvršiti, po planu obuke koji je predao, izbor nezaposlenih lica sa kojima će sklopiti ugovor o radu na period od najmanje 6 mjeseci od dana završetka njihovih projekata.

Odabir kandidata:

Komisija za evaluaciju pristiglih prijava izvršiće selekciju i izabrati najmanje 20 nezaposlenih koji će biti uključeni u program obuke na radnom mjestu. Prednost imaju mladi do 35 godina starosti, osobe sa invaliditetom i dugoročno nezaposlena lica (lica koja se nalaze duže od 12 mjeseci na evidenciji ZZZCG – Biro rada Kolašin). Ukoliko se na Javni poziv prijavi više od maksimalnog broja projektom predviđenih lica biće organizovan zajednički intervju sa odabranim poslodavcima, gdje će se izvršiti selekcija kandidata.

Sve procedure će biti transparentne, a rezultati javno dostupni na web sajtu Opštine Kolašin www.opstinakolasin.me. Procedura evaluacije će se završiti u roku od 7 dana.

Aplikacioni paket se sastoji od sljedećih dokumenata:

Takođe, aplikanti moraju priložiti sljedeća dopunska dokumenta:

  1. Kopiju lične karte;
  2. Potvrdu o evidenciji nezaposlenih na ZZZCG (Biro rada Kolašin);

Rok za dostavljanje prijava je 16.06.2022. u 14h. Javni poziv za podršku nezaposlenim licima objavljen je na web sajtu www.opstinakolasin.me, gdje zainteresovani mogu preuzeti obrasce za prijavu na Javni poziv.

Prijava na Javni poziv se dostavlja u 3 štampane (jedan original i dvije kopije) i elektronskoj verziji na USB-u, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa napomenom “Javni poziv za podršku nezaposlenim licima u Kolašinu“, dok se dodatna dokumentacija dostavlja u jednom originalu ili jednoj ovjerenoj kopiji.

Prijave se dostavljaju preko pisarnice Opštine Kolašin ili poštom na adresu:

Opština Kolašin, ulica Buda Tomovića br. 1, 81210, Kolašin.

Prijave koje ne budu dostavljene u predviđenom roku, ručno napisane, kao i administrativno nepotpune, neće se razmatrati.

Sve informacije u vezi projekta i apliciranja mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: zaposljavanjeklmk@gmail.com, najkasnije do 14.06.2022. godine.