Javni poziv za samozapošljavanje i početnike u biznisu

Opština Kolašin i Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u okviru projekta „Podrška zapošljavanju teško zapošljivih grupa kroz unapređenje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Kolašinu” (broj ugovora CFCU/MNE/268), koji je dio Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava – grant šeme „Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu“ finansiranog iz fondova Evropske unije, a koji se sprovodi uz podršku Ministarstva finansija i Ministarstva rada i socijalnog staranja, objavljuju dana 16.04.2024. godine

JAVNI POZIV ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE I POČETNIKE U BIZNISU

Pozivaju se nezaposlena lica registrovana na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (Biro rada Kolašin) kao i početnici u biznisu (pod početnikom u biznisu se u smislu ovog Javnog poziva podrazumijeva lice koje je registrovalo privrednu djelatnost (u bilo kom obliku) ne duže od 12 mjeseci od dana objave ovog Poziva) koji su registrovani na teritoriji opštine Kolašin, da dostave svoje prijave na Javni poziv za samozapošljavanje i početnike u biznisu.

Prednost će imati dugoročno nezaposleni (lica koja se nalaze više od 12 mjeseci u evidenciji Zavoda za zapošljavanje), lica sa invaliditetom[1], nezaposlene žene i nezaposleni mladi do 35 godina života (u trenutku objave ovog Poziva), kao i preduzetnice i preduzetnici mlađi od 35 godina života (u trenutku objave ovog Poziva), odnosno privredni subjekti u većinskom vlasništvu ovih lica (u trenutku objave ovog Poziva), žena ili lica sa invaliditetom.

Cilj ovog Javnog poziva je podizanje interesovanja među nezaposlenim licima koja imaju sopstvenu biznis ideju i početnicima u biznisu. Kroz ovu inovativnu aktivnu mjeru zapošljavanja odabrani podnosioci prijava će dobiti podršku kroz nabavku materijala/opreme i nefinansijsku podršku u vidu obaveznog mentorstva, uz obavezu kreiranja novih radnih mjesta.

Ukupan iznos sredstava koji je dostupan po ovom Javnom pozivu iznosi 52.400,00 . U slučaju većeg broja kvalitetnih prijava Opština Kolašin zadržava pravo da poveća dostupan iznos Javnog poziva. Maksimalna vrijednost materijala ili opreme po jednom kreiranom radnom mjestu iznosi 4.700,00 (vrijednost bez PDV-a). Međutim, jedan podnosilac prijave može aplicirati za materijal/opremu u vrijednosti od maksimum 9.400,00 (vrijednost bez PDV-a), odnosno za minimum dva kreirana radna mjesta.

Planirano je kreiranje najmanje 12 novih radnih mjesta. To će se postići tako što će se nezaposlena lica samozaposliti, osnivanjem jednog od oblika obavljanja privredne djelatnosti i u njemu zasnuje radni odnos. U slučaju da je podnosilac prijave početnik u biznisu u obavezi je da kreira minimum jedno novo radno mjesto.

Dodatno, predviđeno je da svi odabrani podnosioci prijava obavezno učestvuju u programu mentorstva. Cilj programa mentorstva je podrška ranom razvoju biznisa kako bi se smanjio broj neuspješnih početnika u biznisu. Opština Kolašin će angažovati minimum četiri kvalifikovana stručnjaka iz oblasti upravljanja kompanijom, finansijkog menadžmenta, marketinga, upravljanja proizvodnjom, poslovne komunikacije i razvoja ljudskih resursa, dok će svaki odabrani aplikant korisiti minimum 80 sati mentorstva. Mentori će pomoći u analiziranju postojećeg stanja, sagledavanju glavnih problema i razloga njihovog nastanka, sagledavanju potencijala za dalji razvoj poslovanja i na osnovu utvrđenog stanja izradi plan razvoja kako bi poslovanje bilo uspješno.

Opština Kolašin će sa uspješnim aplikantima zaključiti ugovore kojima će se urediti međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi dodjele nefinansijske podrške.

Aplikacioni paket se sastoji od sljedećih dokumenta:

  1. Dokumenta koja popunjavaju poslodavci:

2. Dokumenta za informaciju:

Takođe, podnosioci prijave moraju priložiti sljedeća dopunska dokumenta:

Nezaposlena lica:

  • Kopiju lične karte;
  • Potvrdu o evidenciji nezaposlenih na ZZZCG (Biro rada Kolašin) najkasnije na dan objave Javnog poziva;
  • Profaktura/ponudu za opremu i materijale za rad koji se planiraju nabaviti (bez uračunatog PDV-a).

Početnici u biznisu:

  • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 45 dana od dana objave Javnog poziva;
  • Rješenje o registraciji za PDV (ukoliko je poslodavac registrovan u sistemu PDV-a);
  • Potvrdu Poreske uprave da poslodavac nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza  i doprinosa ne starija od 45 dana od dana objave Javnog poziva;
  • Dokaz da pravno lice nije pravosnažno osuđivano i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela izdate od strane Ministarstva pravde ne stariji ne starija od 45 dana od dana objave Javnog poziva;
  • Profaktura/ponudu za opremu i materijale za rad koji se planiraju nabaviti (bez uračunatog PDV-a).

Za potrebe Javnog poziva, kreiran je dokument pod nazivom ,,Smjernice za podnosioce prijava na Javni poziv za samozapošljavanje i početnike u biznisu“ u okviru kojegsu navedene jasne instrukcije i kriterijumi za podnosioce prijava.

Rok za dostavljanje prijava je 30.04.2024. godine do 14h. Javni poziv objavljen je na web sajtovima  www.opstinakolasin.me, www.iper.org.me, gdje zainteresovani mogu preuzeti obrasce za prijavu na Javni poziv, sa smjernicama za podnosioce prijava i pratećom dokumentacijom.

Prijava na Javni poziv se dostavlja u 3 štampane i elektronskoj verziji na USB-u, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa napomenom “Javni poziv za samozapošljavanje i početnike u biznisu“, dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom originalu ili jednoj ovjerenoj kopiji.

Prijave se dostavljaju preko pisarnica Opštine Kolašin, ili na sljedećoj adresi: Opština Kolašin, ulica Buda Tomovića br. 1, 81210 Kolašin.

Prijave koje ne budu dostavljene u predviđenom roku, ručno napisane, kao i administrativno nepotpune, neće se razmatrati.

Sve informacije u vezi projekta i apliciranja mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: podrska.zaposljavanju.kolasin@gmail.com ,najkasnije do 22.04.2024. godine dok će odgovori na postavljena pitanja biti objavljeni na web stranici Opstine Kolašin najkasnije 3 dana prije isteka roka za dostavljanje prijava.


[1] U smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitiaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom