09.11.2019

O B A V J E Š T E NJ E

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list CG “,broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, Ski resort Kolašin 1450 AD Kolašin Jezerine bb, 81210 Kolašin, podnio zahtjev za izjašnjene o potrebi izrade elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat “Turističkog objekta – Hotel 4*” na urbanističkoj parceli UP4 koju čine katastarske parcele broj 1014/7. 1015/1. 1015/6. 1006/6, 1011/5, 1005/2, 1005/6. 1004/4. 1009/9 i 1010/3 KO Smrčje, Opština Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: kolasin.urbanizam@gmail.com je shodno članu 13 stav 3 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, pet radnih dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *