23.05.2019

Odluka o smjenskom rasporedu radnog vremena u Službi Komunalne policije Opštine Kolašin

O B A V J E Š T E NJ E

Na osnovu člana 20 stav 1 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu ( “Sl.list CG “,broj 75/18 ) Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin obavještava zainteresovanu javnost da je nosilac projekta, VIB Beton, adresa Bakovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Mobilna fabrika betona” na kat.parceli broj 248/10 KO Bakovići, urbanistička parcela br. 27 u zahvatu DUP-a “Industrijska zona”, opština Kolašin.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu životne sredine, zgrada Centra za kulturu, kancelarija Sekretarijata, radnim danima od 11 do 13 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kolašin, Buda Tomovića bb, kao i na e-mail: kolasin.urbanizam@gmail.com je shodno članu 20 stav 6 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, 30 radnih dana od dana prijema odnosno objavljivanja obavještenja, odnosno najkasnije do 20. juna 2019. godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u maloj sali Centra za kulturu u opštini Kolašin, dana 03.06.2019. godine sa početkom u 10 časova.

Komentariši