26.03.2024

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“SI. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za zaštitu životne sredine Opštine Kolašin

O B A V J E Š T A V A
zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta — Uprava za kapitalne projekte Vlade Crne Gore, donijeto rješenje br.06-322/24-252/upOd 25.3.2024 godine, kojim je data Saglasnost na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat “Izgradnja vodovodnog sistema kojim se obezbjeduju potrebne količne vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600” i „Kolašin 1450” u Opštini Kolašin.

U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu utvrdeno je da je elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za navedeni projekat, uraden u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore”, br. 075/18) i da sadrži definisane mjere za sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rješenjem o davanju saglasnosti, utvrdena je obaveza nosiocu projekta da se projekat “Izgradnje vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osnježavanje ski staza planinskih centara „Kolašin 1600” i „Kolašin 1450” u Opštini Kolašin realizuje u svemu prema mjerama zaštite životne sredine utvrđenim u elaboratu, koje se prevoshodno odnose na:

  • Mjere za izbjegavanje, sprečavanje, smanjenje ili otklanjanje štetnih uticaja i
  • Program praćenja uticaja projekta na sve segmente životne sredine (monitoring)