PREDSJEDNIK OPŠTINE PREDLOŽIO EKONOMSKE MJERE ZA UBLAŽAVANJE POSLEDICA KRIZE NASTALE KORONA VIRUSOM

Milosav Bato Bulatovic

Lokalni funkcioneri će u naredna tri mjeseca imati 15 odsto manju platu, visoko-rukovodni kadar u lokalnoj upravi 10 odsto a ekspertsko-rukovodni, ekspertski i izvršni kadar 5 odsto manju platu. Smanjenje plata se ne odnosi na Komunalnu policiju i Službu zaštite i spasavanja koji su tokom aktuekne siruacije angažovani na terenu kao i na zaposlene čija plata ne prelazi minimalnu zaradu od 222 eura a smanjenje zarada po istom modelu se preporučuje javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač opština. Obustavljene su isplate naknada za rad u komisijama i drugim radnim tijelima,službena putovanja i reprezentacije u naredna tri mjeseca.

Ovo je jedna od privremenih mjera koje je predložio predsjednik opštine Milosav Bulatović, kako bi se ublažile ekonomske posledice korona virusa. Ocijenjeno je da kolašinska privreda, oslonjena na turizam, krahom zimske turističke sezone, i poslovnom blokadom ,koju je donijela korona, doživljava dramatične trenutke i suočava se sa najvećim izazovom u poslednjih nekoliko decenija. Odgovor na izazov mora biti solidaran, svi moramo podnijeti dio tereta kako bi ublažili posledice i stvorili preduslove za kasniji oporavak privrede.

Predloženo je da se sredstva budžetskih rezervi koriste za pomoć fizičkim i pravnim licima kako bi se ublažili i sanirale socijalne i ekonomske posledice aktuelne krize. Odloženo je plaćanje prireza porezu na doodak fizičkih lica na period od tri mjeseca. Prva rata poreza na nepokretnost odložena je za 30. avgust a druga za 30. novembar ove godine. U okviru podsticajnih mjera za poljoprivredu, prednost će se dati proizvodnji poljorivrednih proizvoda pa se u tu svrhu sredstva mogu usmjeriti sa jednog programa na drugi.

Predlogom mjera o kojima će se izjašnjavati SO Kolašin, predvidjeno je obustavljanje prinudnih naplata u periodu od tri mjeseca. Takodje, 90 dana, biće oslobodjeni plaćanja svi oni koji imaju Ugovot o zakupu sa Opštinom, javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač lokalna uprava. Umanjiće se obaveza pristupa sa opštinskog puta komercijalnim objektima, srazmjerno vremenu ne obavljanja djelatnosti kao i komunalna taksa za isticanje reklamnih panoa. Ugostitelji neće platiti korišćenje javnih površina za terase u ovoj godini. Obezbijediće se pomoć ranjivim grupama u skladu sa mogućnostima i u saradnji sa nadležnim institucijama. Svi tekući rashodi biće svedeni na najmanju moguću mjeru a plaćanje obaveza će se vršiti u skladu sa procentom ostvarenja prihoda i utvrdjenim prioritetima.