Prezentovana Studija prirodne osjetljivosti od zagađenja podzemnih voda sliva izvorišta Mušovića Rijeka i analiza rizika od mogućeg zagađenja

22.07.2021 Studija prirodne osjetljivosti od zagadjenja podzemnih voda 1

Studija prirodne osjetljivosti od zagađenja podzemnih voda sliva izvorišta Mušovića Rijeka i analiza rizika od mogućeg zagađenja predstavljena je danas u Kolašinu.

Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti da u slivu Mušovića rijeke ne postoji mogućnost podzemnog doticaja, a samim tim ni transporta potencijalnih zagađivača iz drugih slivnih područja.

Vladan Dubljević koji je učestvovao je u izradi Studije kazao je da u užoj i neposrednoj zoni vodoizvorišta Mušovića Rijeka, ne postoji izvor potencijalnog zagađenja.

„Kompletno slivno područje Mušovića Rijeke prirodno je izolovano i zaštićeno od mogućih zagađivača. Specifična geomorfolofija je uslovila da na padinama Ključa ne postoje ni značajnije saobraćajnice, ni stalna naselja, ni turistički i industrijski objekti. Sliv Mušovića Rijeke koji po nama obuhvata preko 10 km², nema izvora potencijalnog zagađenja“, pojasnio je Dubljević.

Prema njegovim riječima, geologija je išla na ruku Kolašincima.

„Struktura masiva Ključ su vulkanske stijene koje ne propuštaju vodu i štite sliv vodoizvorišta Mušovića Rijeka. One ne dozvoljavaju kontaminaciju izvorišta“, dodao je Dubljević.

Kako je rekao, srednja izdašnost izvorišta je 437 l/s, maksimalna 754 l/s u kišnom novembru i minimalna kada su suše 195 l/s, što predstavlja povoljne parametre.

„Mjera kvaliteta vode je geološka sredina kroz koju ona prolazi. Voda na izvorištu Mušovića Rijeka prolazi kroz sličnu geološku sredinu kao poznata francuska flaširana voda „Evian“, naveo je Dubljevič.

Studiju je izradilo preduzeće Indel Inžinjering iz Podgorice, a dio je projekta „Unapređenje upravljanja vodosnadbijevanjem u urbanim i ruralnim djelovima opština Kolašin i Rogatica“. Projekat finansira EU u okviru IPA prekograničnog programa Crna Gora – BIH, a realizuje se od 1. februara 2020. do 31. jula 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je oko 577.000 EUR, od čega je EU obezbijedila oko 487.000 EUR bespovratnih sredstava.

Projekat koji je u toku uključuje nabavku kompletne opreme za vodosnadbijevanje – mjerače protoka, vodomjere, ventile, mašinu za sučeono zavarivanje PE+PP cijevi, opremu za hlorisanje i detekciju gubitaka na mreži. Planirana je izgradnja nove kaptaže na izvorištu Mušovića Rijeka, adaptacija postojećih, kao i postavljanje ograde u prvoj zoni zaštite. Pored toga, neke od projektnih aktivnosti su i priprema Procedure za smanjenje neobračunate vode, identifikacija ilegalnih priključaka na vodovodnoj mreži, organizovanje stalnih obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi i vodovodnom preduzeću, kao i donošenje planskih dokumenata iz oblasti vodosnadbijevanja.

Prezentaciji su prisustvovali predsjednik opštine Milosav Bulatović, predsjednik SO-e Milan Djukić, menadžer opštine Veljo Jovanović sa saradnicama Milosavom Bulatović i Damjanom Bulatović koje su aktivno uključene u iniciranje, realizaciju i praćenje ovog projekta.

22.07.2021 Studija prirodne osjetljivosti od zagadjenja podzemnih voda 2

22.07.2021 Studija prirodne osjetljivosti od zagadjenja podzemnih voda 3

22.07.2021 Studija prirodne osjetljivosti od zagadjenja podzemnih voda 4