ReLOaD Program obuke mladih kod poslodavaca

Opština Kolašin i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), objavljuju javni poziv za prijavu poslodavaca iz opštine Kolašin za omogućavanje učešća svršenih srednjoškolaca i visokoškolaca u programu sticanja profesionalnih znanja i vještina u oblasti njihovog poslovanja.

Ovaj poziv je upućen zainteresovanim preduzećima iz opštine Kolašin koja imaju potencijal da pruže stručnu obuku mladim ljudima i, ukoliko je moguće, obezbjede dugoročne prilike za zapošljavanje. Pored podrške nezaposlenim osobama koje traže posao u pronalaženju mogućnosti za osposobljavanje, program profesionalnog osposobljavanja mladih olakšava čitav proces pripreme mladih nezaposlenih za samostalno obavljanje poslova, u skladu sa lokalnim potrebama na tržištu rada.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Ovaj javni poziv je upućen svim mikro preduzećima (do 5 registrovanih zaposlenih) sa teritorije opštine Kolašin a prema sliejdećim kriterijima:

 • da su registrovana na teritoriji opštine Kolašin
 • da redovno posluju i uredno podnose prijave Poreskoj upravi (komisija će provjeravati bilanse stanja i uspjeha putem Vladinog portala );
 • da imaju do 5 zaposlenih;
 • i koja su dostavila pisanu izjavu ovlašćenog lica da preduzeće:
 • nije pod bankrotom,
 • niti je bilo kakvo plaćanje prema preduzeću obustavljeno prema sudskoj presudi koje je rezultiralo totalnim ili djelimičnim gubitkom prava na upravljanje i raspolaganje imovinom,
 • niti su bilo kakvi pravni postupci pokrenuti protiv preduzeća, a koji uključuju nalog za suspenziju plaćanja i mogu rezultirati u proglašenju bankrota ili povlače potpuni ili djelimični gubitak prava na upravljanje i raspolaganje imovinom,
 • niti je preduzeće konačnom presudom okrivljeno za prekršaj ili prestup koji se tiče ponašanja u poslu,
 • niti su bili krivi za bilo koju drugu ozbiljnu grešku u profesionalnom ponašanju,
 • niti su propustili ispuniti bilo kakve obaveze koje se odnose na plaćanje socijalnog osiguranja ili poreza,
 • niti su bili krivi za ozbiljno dostavljanje netačnih informacija u pogledu profesionalnih aktivnosti,
 • niti su bili proglašeni krivima u izvođenju, usljed bilo kakvog narušavanja ugovornih obaveza.

Prioritet će imati preduzeća koja pokažu da su zainteresovana za obezbjeđivanje zaposlenja kandidatima/kinjama nakon završetka programa.

PRIJAVA

Sva preduzeća zainteresovana za učešće u ovom Programu moraju da dostave sljedeća dokumenta fizički ili u elektronskoj formi:

 1. Potvrdu o registraciji preduzeća i kopiju lične karte vlasnika preduzeća,
 2. Prijavni formular (popunjava ovlašćeno lice).
 • Prijedlog programa obuke koji je dio prijavnog formulara, sa jasno naznačenim uslovima koje pruža zainteresovani poslodavac.
 • Mogućnost i trajanje nastavka angažmana mlade osobe na istim ili sličnim poslovima nakon završetka Programa će se dodatno bodovati i dati prednost (u prijavnom obrascu).

 Ko nema pravo prijave?

 • Preduzeća koja za djelatnost imaju finansijske i osiguravajuće aktivnosti i aktivnosti koje uključuju kockanje, salone za masažu,
 • Preduzeća koja se bave proizvodnjom pića sa visokim sadržajem alkohola, proizvodnja i distribucija oružja,
 • Preduzeća koja koriste tehnologije koje dovode do zagađenja životne sredine (kao što su zagađenje vazduha, vode, zemljišta, itd),
 • Preduzeća koja ne posluju u skladu sa propisima Crne Gore (Zakon o privrednim društvima, Zakon o radu, Zakon o poreskoj administraciji, i sl),
 • Preduzeća koja predlogom programa obuke predvide rad na teškim fizičkim poslovima.

Neće se razmatrati prijave preduzeća koja su u konfliktu interesa na sljedeći način:

 • ako su preduzeća aplikanti usko povezani sa službenicima opštine – ako je zaposleni, ovlašteno lice, direktor, član Upravnog odbora ili drugih struktura preduzeća, istovremeno zaposlen u Opštini, ustanovama, preduzećima i svim drugim pravnim subjektima finansiranim djelimično ili u potpunosti od strane Opštine.
 • ako je preduzeće koje aplicira na bilo koji način povezana sa javnim funkcionerima u Crnoj Gori, ako je zaposleni, ovlašteno lice, direktor, jedan/a od osnivača, član Upravnog odbora ili drugih struktura preduzeća, istovremeno i javni funkcioner, ili ako je projektom predviđeno da javni funkcioneri ostvaruju direktnu ili indirektnu finansijsku korist.
 • mlade osobe koje su u srodstvu (prvi i drugi stepen srodstva po bočnoj liniji) sa zaposlenim, ovlaštenim licem, direktorom, ili drugim članovima struktura preduzeća, neće biti razmatrane za učešće u programu obuke kod poslodavca.

FINANSIJSKA PODRŠKA

Troškove učešća mladih u programu osposobljavanja pokriva UNDP ReLOaD2 Program, te odabrani poslodavci neće imati nikakvih finansijskih obaveza prema mladim učesnicima Programa. Uplate će se vršiti direktno prema angažovanoj mladoj osobi putem bankovnog transfera.

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu: srijeda, 01. 11. 2023, na:

Prijave dostavljene poštom se neće razmatrati.

Obrasce za prijavu možete pronaći na sljedećem linku.

Pitanja možete dostavljati na adresu reloadgrants.me@undp.org do srijede, 25. oktobra 2023.

PROGRAM OBUKE KOD POSLODAVCA SE IZVODI PREMA SLJEDEĆIM KORACIMA:

Potencijalni poslodavci se putem ovog poziva prijavljuju i kanndiduju za učešće u Programu i time izražavaju interes za program Obuka kod poslodavca.

Koraci u procesu su slijedeći:

Prvi korak: Opština Kolašin objavljuje poziv za podnošenje prijava za zainteresovane poslodavce iz Kolašina za učešće u programu

Drugi korak:

UNDP ReLOaD2 u saradnji sa opštinom Kolašin ocjenjuje pristigle prijave preduzeća, koje nude odgovarajuće uslove za obavljanje obuke u relevantnoj profesiji.

Treći korak:

Nakon identifikacije i odabira  zainteresovanih preduzeća i uslova koje nude, biće pripremljen Javni poziv za mlade za učešće u programu. Obuke kod poslodavaca če biti organizovane u naznačenim oblastima osposobljavanja, shodno oblastima poslovanja prijavljenih i odabranih preduzeća.

Četvrti korak:

UNDP ReLOaD2 će obaviti selekciju pristiglih prijava mladih sa završenom srednjom ili visokom školom. Konačnu odluku o odabranim osobama za učešće u Programu, po opštinama, odobrava Partnerski odbor ReLOaD2 programa u Crnoj Gori.

Peti korak:

Preduzećima koja su odabrana za učešće u programu, shodno predloženim uslovima i programu obučavanja,  biće dostavljeni podaci o kandidatima/kinjama prema profilu njihovog obrazovanja ili motivima za učešće u Programu. Nakon potvrde preduzeća, definišu se uslovi učešća u programu između obje strane – preduzeća i UNDPa, nakon čega UNDP potpisuje ugovor o sa svakom odabranom mladom osobom korištenjem svojih internih ugovornih mehanizama.

O PROGRAMU

Ovaj PROGRAM ZA OBUKU KOD POSLODAVCA se sprovodi u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD), koji finansira Evropska unija (EU), a implementira Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu sa četrnaest lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Cilj ReLOaDa je osnaživanje civilnog društva i mladih za aktivno učešće u donošenju odluka i stimulisanje odgovarajućeg pravnog i finansijskog okruženja za NVO.

Počevši od 2022. godine, fokus projekta je na aktivnostima vezanim za mlade kako bi se bolje pripremili za lokalno tržište rada.

Istraživanje potreba mladih i procjena lokalnih omladinskih politika u 15 crnogorskih opština u Crnoj Gori, koje je pripremio UNDP, pokazuje da nezaposlenost mladih predstavlja gorući društveni problem u svim opštinama. Kao prisutni razlozi nezadovoljstva u većini anketiranih mladih u 15 opština izdvajaju se u značajnoj mjeri i nedostatak mogućnosti za razvoj sopstvenog biznisa, kvalitet formalnog obrazovanja koje se nudi, ali i nedostatak neformalnog obrazovanja.

Stoga je ReLOaD2 program u Crnoj Gori odlučio da pruži mogućnost mladim osobama da pohađaju program osposobljavanja kod lokalnih poslodavaca, kako bi stekli znanja i vještine za nastavak obavljanja posla u toj branši ili eventualno započinjanje sopstvenog biznisa za koji, po sprovedenom Istraživanju, nemaju dovoljno hrabrosti ni stručnosti.

Time bi se mladi podstakli da ostanu u svojoj zajednici[1] i rade poslove koji su deficitarni na lokalnom tržištu rada.

Ovim progrmaom planirano je da se angažuju po dvije mlade osobe u svakoj partnerskoj  opštini.

Program profesionalnog osposobljavanja mladih ima za cilj da pruži mogućnost nezaposlenim svršenim srednjoškolcima i visokoškolcima starosti od 18 do 30 godina, koji su završili formalno obrazovanje (i trenutno nisu u procesu školovanja), da u trajanju od 6 (šest) mjeseci u preduzećima u privatnom sektoru pohađaju praktičnu obuku za sticanje profesionalnih znanja i vještina za samostalni rad.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

[1] “33.4% mladih iz ovih 15 opština obuhvaćenih Istraživanjem, želi da napusti Crnu Goru” Navodi se u Istraživanje potreba mladih i procjena lokalnih omladinskih politika u 15 crnogorskih opština u Crnoj Gori