KLASTER TARA – OPŠTINA KOLAŠIN, OPŠTINA MOJKOVAC I OPŠTINA PLJEVLJA DRUGI KONKURS ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (RELOAD2)

Lista projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja

Nakon isteka roka za prijavu na Drugi ReLOaD Konkurs u Klasteru „Tara“(Opština Kolašin, Opština Pljevlja i Opština Mojkovac) i administrativne provjere izvršene od strane ReLOaD Komisije, koja se sastala 5. juna 2023. godine, sastavljena je lista organizacija i projekata kojima nedostaje dio projektne dokumentacije ili nijesu usaglašeni sa osnovnim ReLOaD principima i pravilima i po mišljenju Komisije time neće ući u dalje razmatranje za dodijelu sredstava, kako je to pojašnjeno u Smjernicama za aplikante (stranice 10, 11 i 12 – za NVO i stranice 9, 10 i 11 – za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih). Lista je objavljena na veb sajtovima lokalnih samouprava: Pljevlja, Kolašin i Mojkovac dana 06.06.2023. godine.

Navedene organizacije su dužne da dostave nedostajuću dokumentaciju, u skladu sa komentarima i sugestijama Komisije (tabela ispod), najkasnije do petka, 9. juna 2023. godine, do 15:00 časova. Nedostajuća dokumentacija se dostavlja opštinama (na iste adrese) kojima je dostavljena projektna prijava. U slučaju neotklanjanja nedostataka prijave u ovom roku, podnosilac prijave dobiće pisano obavještenje o odbijanju prijave, u roku od 30 dana od datuma isteka roka Konkursa. U slučajevima kada se prilikom administrativne provjere primijeti i bilo koji razlog za diskvalifikaciju projekta, naveden u Smjernicama, nakon iste će se objaviti i spisak diskvalifikovanih projekata, tj. onih projektnih prijava koje neće biti dalje razmatrane.

Br.Naziv organizacijeNaziv projektaDio konkursa za koji je NVO aplicirala (dio za NVO ili dio za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih)Ukupan budžet (€)Opis – nedostajuća dokumentacijaRok
1.NVO LegalisŠkola preduzetništva “Mlad se osnaži”Za dio Konkursa za NVO13.967, 00 EUR  Dostaviti štampane i elektronske verzije (na CD ili USB): Biografije za dvoje zaposlenih koje planirate da angažujete na projektnim aktivnostima: (iz tabele Imena zaposlenih koje planirate angažovati na realizaciji projekta iz Projektnog prijedloga);2 ugovora o djelu za 2 osobe koje su zapošljene u organizaciji.              9. jun 2023, do 15 h  
2.NVO NaturaRazvoj održivog turizma u regionu planine SinjavineZa dio Konkursa za NVO14.880,00 EURDostaviti štampane i elektronske verzije (na CD ili USB): Biografije za dvoje zaposlenih koje planirate da angažujete na projektnim aktivnostima: (iz tabele Imena zaposlenih koje planirate angažovati na realizaciji projekta iz Projektnog prijedloga);2 ugovora za 2 osobe koje su zapošljene u organizaciji.
3.NVO Lovačko društvo PljevljaHunting EducationZa dio Konkursa za NVO14.965,00 EUR  Dostaviti štampane i elektronske verzije (na CD ili USB): Biografije za devet (9) zaposlenih koje planirate da angažujete na projektnim aktivnostima: (iz tabele Imena zaposlenih koje planirate angažovati na realizaciji projekta iz Projektnog prijedloga);
4.NVO MonaTurizam – moja šansa za posaoZa dio Konkursa za NVO14.870,00 EURDostaviti elektronski cjelokupnu dokumentaciju (na USB ili CD)   Dostaviti u štampanoj formi:   Osnivački akt OrganizacijeBiografije za tri (3) zaposlenih koje planirate da angažujete na projektnim aktivnostima: (iz tabele Imena zaposlenih koje planirate angažovati na realizaciji projekta iz Projektnog prijedloga);Narativni godišnji izvještaj organizaije za 2022. godinu 
5.NVO Udruženje za kreativno djelovanje mladih VesnaOčuvanje starih zanata u MojkovcuZa dio Konkursa za NVO14.453,00 EURDostaviti štampane i elektronske verzije (na CD ili USB): Biografije za sve osobe koje planirate da angažujete na projektnim aktivnostima: (iz tabele Imena zaposlenih koje planirate angažovati na realizaciji projekta iz Projektnog prijedloga); 
6.NVO Udruženje građana PoljaPješke u avanturuZa dio Konkursa za NVO13.750,00 EURDostaviti štampane i elektronske verzije (na CD ili USB): Biografije za 3 osobe koje planirate da angažujete na projektnim aktivnostima: (iz tabele Imena zaposlenih koje planirate angažovati na realizaciji projekta iz Projektnog prijedloga); 
7.NVO LastavicaArt ActionZa dio Konkursa za tek osnovane NVO i one koje se bave pitanjima mladih4.974 EURDostaviti štampane i elektronske verzije (na CD ili USB): Biografije za sve osobe koje planirate da angažujete na projektnim aktivnostima: (iz tabele Imena zaposlenih koje planirate angažovati na realizaciji projekta iz Projektnog prijedloga); 
8.NVO Čarobni prstiMala djela = veliki uticaj!Za dio Konkursa za tek osnovane NVO i one koje se bave pitanjima mladih4.990 EURDostaviti štampane i elektronske verzije (na CD ili USB): Biografije za 6 osoba koje planirate da angažujete na projektnim aktivnostima: (iz tabele Imena zaposlenih koje planirate angažovati na realizaciji projekta iz Projektnog prijedloga); 
9.NVO Felis LynxAfirmacije i unapređenje sportskog penjanja u opštini KolašinZa dio Konkursa za tek osnovane NVO i one koje se bave pitanjima mladih4.920 EURDostaviti štampane i elektronske verzije (na CD ili USB): Biografije za 2 osobe koje planirate da angažujete na projektnim aktivnostima: (iz tabele Imena zaposlenih koje planirate angažovati na realizaciji projekta iz Projektnog prijedloga); 

U skladu sa Konkursom i Smjernicama za aplikante (stranice 8, 10, 11 i 12 – za NVO i stranice 9, 10 i 11 – za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih), a po osnovu konflikta interesa i neusklađenosti sa osnovnim pravilima ReLOaD Konkursa, sljedeće NVO, podnosioci projektnih prijava su odlukom Komisije diskvalifikovane i neće se razmatrati u narednim fazama ocjenjivanja projektnih prijava:

Naziv NVO  Naziv projektaOpština klasteraOsnov neusklađenostiStatus
NVO HulkAktivizam – E-biciklizamPljevlja (Klaster Tara)Odbijen po osnovu neusklađenosti sa osnovnim pravilima Konkursa (Smjernice za aplikante, strana 3): budžet opredijeljen za prve tri stavke (ljudski resursi, prevoz i kancelarijski troškovi) prelazi 30% ukupnog iznosa budžeta.Neće se finansirati kupovina opreme i radovi rekonstrukcije ili adaptacije (osim ako su neophodni za uspješnu implementaciju projekta i to u maksimalnom zbirnom iznosu do 30% vrijednosti budžeta);DISKVALIFIKOVAN
NVO Eko prijatelji planinaRafting skiperi i skiperkePljevlja (Klaster Tara)Odbijen zbog nedostavljanja obavezne dokumentacije u štampanoj i elektronskoj formi.DISKVALIFIKOVAN
NVO Planinar Mojkovac (Klaster Tara)Odbijen zbog nedostavljanja obavezne dokumentacije u štampanoj i elektronskoj formiDISKVALIFIKOVAN