Lista projekata kojima nedostaje dokumentacija i koji su diskvalifikovani iz daljeg procesa ocjenjivanja

Nakon isteka roka za prijavu na ponovljeni ReLOaD Konkurs u Klasteru Tara (opštine Pljevlja, Kolašin i Mojkovac) i administrativne provjere izvršene od strane ReLOaD Komisije, koja se sastala 7. oktobra 2022. godine, sastavljena je lista organizacija i projekata kojima nedostaje dio projektne dokumentacije ili nijesu usaglašeni sa osnovnim ReLOaD principima i pravilima i po mišljenju Komisije time neće ući u dalje razmatranje za dodijelu sredstava, kako je to pojašnjeno u Smjernicama za aplikante (stranice 10 i 11 – za NVO i stranice 9 i 10 – za tek osnovane NVO i NVO koje se bave pitanjima mladih). Lista je objavljena na veb sajtovima opština Pljevlja www.pljevlja.me, Kolašin www.opstinakolasin.me i Mojkovac www.mojkovac.me dana 17.10.2022. godine.

Navedene organizacije su dužne da dostave nedostajuću dokumentaciju, u skladu sa komentarima i sugestijama Komisije (tabela ispod), najkasnije do 21. oktobra 2022. godine, do 15:00 časova. Nedostajuća dokumentacija se dostavlja opštinama (na iste adrese) kojima je dostavljena projektna prijava. U slučaju neotklanjanja nedostataka prijave u ovom roku, podnosilac prijave dobiće pisano obavještenje o odbijanju prijave, u roku od 30 dana od datuma isteka roka Konkursa. U slučajevima kada se prilikom administrativne provjere primijeti i bilo koji razlog za diskvalifikaciju projekta, naveden u Smjernicama, nakon iste će se objaviti i spisak diskvalifikovanih projekata, tj. onih projektnih prijava koje neće biti dalje razmatrane.