Javni poziv za poslodavce koji će pružiti obuku na radnom mjestu

Opština Kolašin i Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u okviru projekta „Podrška zapošljavanju teško zapošljivih grupa kroz unapređenje lokalnog partnerstva za zapošljavanje u Kolašinu”(broj ugovora CFCU/MNE/268), koji je dio Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava – grant šeme „Podrška zapošljavanju, socijalnoj inkluziji i socijalnom preduzetništvu“ finansiranog iz fondova Evropske unije, a koji se sprovodi uz podršku Ministarstva finansija i Ministarstva rada i socijalnog staranja, objavljuju dana 05.03.2024. godine

JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE KOJI ĆE PRUŽITI OBUKU NA RADNOM MJESTU

Pozivaju se poslodavci (mikro, mala i srednja preduzeća) koji su registrovani na teritoriji opštine Kolašin, koji su posvećeni ekološkom razvoju poslovanja i koji su u privatnom vlasništvu (>50%) da dostave svoje prijave na Javni poziv za poslodavce koji će pružiti obuku na radnom mjestu. Prednost imaju poslodavci u većinskom vlasništvu (>50%) žena, mladih do 35 godina života i početnici u biznisu (osnovani u posljednjih 12 mjeseci od dana objave Javnog poziva, a čiji godišnji obrt ne prelazi 25.000,00 €).

Cilj ovog Javnog poziva je jačanje kapaciteta poslodavaca kroz nabavku materijala ili opreme uz povezivanje sa nezaposlenim osobama koji će proći obuku na radnom mjestu i nakon toga zasnovati radni odnos sa poslodavcem.

Ukupan iznos sredstava koji je dostupan po ovom Javnom pozivu iznosi 27.000,00 , dok jedan poslodavac može aplicirati za materijal ili opremu za obuku i rad u vrijednosti od maksimum 5.400,00 (vrijednost bez PDV-a).

Za kreiranje jednog radnog mjesta, poslodavac je u obavezi da pruži obuku nezaposlenim osobama i zaposli minimum 50% od ukupnog broja osoba koje obučava (tj. ukoliko kreira jedno radno mjesto u obavezi je da obuči dvije nezaposlene osobe). Maksimalna vrijednost materijala ili opreme za obuku i rad po jednom kreiranom radnom mjestu (odnosno za dvije nezaposlene osobe koje će se obučiti) iznosi 2.700,00 (vrijednost bez PDV-a).

Predviđeno je da obuka traje minimum 2, a maksimum 4 mjeseca. Poslodavac je u obavezi da izda potvrdu nezaposlenim osobama koja su uspješno završile obuku.

Nakon realizovane obuke korisnik bespovratnih sredstava je u obavezi da potpiše Ugovor o radu na puno radno vrijeme sa najmanje 50% od ukupnog broja osoba koje su prošle obuku. Ugovor o radu sa obučenim, mora trajati minimalno 6 mjeseci nakon završetka obuke na radnom mjestu. Nakon kreiranja radnog mjesta materijal ili oprema će preći u vlasništvo poslodavca, koju su oni dužni da čuvaju i održavaju najmanje pet godina po okončanju ugovora.

Podnosioci prijave ne mogu obučavati i/ili zaposliti osobe koje su u posljednjih 12 mjeseci od dana objavljivanja Poziva bila u radnom odnosu sa podnosiocem prijave.

Aplikacioni paket se sastoji od sljedećih dokumenta:

Dokumenta koja popunjavaju poslodavci:

Dokumenta za informaciju:

Takođe, moraju priložiti sljedeća dopunska dokumenta:

  1. Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata ne stariji od 45 dana od dana objave Javnog poziva;
  2. Rješenje o registraciji za PDV (ukoliko je poslodavac registrovan u sistemu PDV-a);
  3. Važeći Statut poslodavca;
  4. Potvrdu Poreske uprave da poslodavac nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza ne starija od 45 dana od dana objave Javnog poziva;
  5. Dokaz da se poslovni žiro račun poslodavca ne nalazi u blokadi izdat od strane Centralne banke ne stariji od 45 dana od dana objave Javnog poziva;
  6. Dokaz o posjedovanju tehničkih i prostornih uslova za obavljanje obuke na radnom mjestu (list nepokretnosti za poslovni prostor u vlasništvu ili ugovor o zakupu poslovnih prostorija);
  7. Dokaz da pravno lice nije pravosnažno osuđivano i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela izdate od strane Ministarstva pravde ne stariji od 45 dana od dana objave Javnog poziva;
  8. Bilans stanja i Bilans uspjeha za 2023. godinu ili Potvrda da se pravno lice ne nalazi u sistemu PDV-a kao dokaz za početnike u biznisu da godišnji obrt ne prelazi 25.000,00 €;
  9. Profaktura/ponudu za opremu i materijale za rad koji se planiraju nabaviti (bez uračunatog PDV-a).

Za potrebe Javnog poziva, kreiran je dokument pod nazivom ,,Smjernice za podnosioce prijava na Javni poziv za poslodavce koji će pružiti obuku na radnom mjestu“ u okviru kojeg su navedene jasne instrukcije i kriterijumi za podnosioce prijava.

Prijava na Javni poziv se dostavlja u 3 štampane i elektronskoj verziji na USB-u, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa napomenom “Javni poziv za poslodavce koji će pružiti obuku na radnom mjestu“, dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom originalu ili jednoj ovjerenoj kopiji.

Prijave se dostavljaju preko pisarnice Opštine Kolašin, ili preporućenom poštom na sljedeću adresu: Opština Kolašin, ulica Buda Tomovića br. 1, 81210 Kolašin.

Prijave koje ne budu dostavljene u predviđenom roku, ručno napisane, kao i administrativno nepotpune, neće se razmatrati.