20.04.2019

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (Sl. list CG, broj 75/18) Sekretarijat za zaštitu životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta „VIB Beton“ d.o.o. 81210 Kolašin donijeto rješenje broj 06-179/up-3 od 18.04.2019. godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju „Mobilne fabrike betona“ na dijelu kat.parcele broj 248/10 KO Bakovići, urbanistička parcela 27 zahvat DUP-a „Industrijska zona“, Opština Kolašin.

U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za predmetni projekat, utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenata životne sredine, predvidjeti negativni uticaj projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku funkcionisanja projekta kao i u slučaju havarije.

„VIB Beton“ d.o.o. Kolašin može shodno odredbama člana 15 ovog Zakona, podnijeti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtjev za određivanje obima i sadržaja elaborata procjene uticaja na životnu sredinu.

„VIB Beton“ d.o.o. Kolašin je dužan shodno odredbama člana 17 ovog zakona, podnijeti Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o potrebi procjene uticaja.

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i turizma u roku od 15 dana od dana prijeme obavještenja o izdavanju rješenja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *